skip to Main Content

Vragen aan College inzake diverse situaties op het Marktplein ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

6 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake diverse situaties op het Marktplein ’s-Gravenzande

 

Vraag 815 2018-2022

Edelachtbaar College,

Het Marktplein is prachtig gerenoveerd en ook de aansluiting met het nieuwe winkelcentrum is goed, zij het dat de Graaf Willem II-straat eigenlijk overkapt zou moeten worden. Het is nog steeds een tochtgat en het gehele centrum zou beter tot zijn recht komen als daar op een of andere manier een voorziening zou worden aangebracht.

De BIZ heeft aangegeven dat zij graag de Druivenkrenster terug wil hebben in de buurt van het Marktplein ter hoogte van de aluminium wand die door de ontwikkelaar bij de oplevering is aangeboden aan de gemeente. Waarom wordt aan dat redelijke verzoek geen gevolg gegeven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om hier met de eigenaar van het winkelcentrum van gedachten over te wisselen waardoor er een nog betere loop in het winkelcentrum zal komen?
  • Nu pas blijkt hoeveel plaats er op het Marktplein zelf is. Uit bijgaande foto’s blijkt dat een kerstboom prima geplaatst kan worden, dat zelfs masten voor de kerstverlichting kunnen worden neergezet, dat er een bankvoorziening kan zijn. Ondanks al deze overigens zeer sfeer bevorderende obstakels blijkt er geen plek te zijn voor het Machteldbeeld. Dit is natuurlijk niet goed. Dat beeld wordt nog steeds onder slechte omstandigheden bewaard op de gemeentewerf Monster, naar verluidt. Waarom wordt dat beeld nu niet teruggeplaatst? Als de kerstboom weg is, kan het beeld toch op die plek en de kerstboom kan in de toekomst er ook naast gezet worden. De weekmarkt is ook de afgelopen weken doorgegaan ondanks het feit dat er allerlei andere obstakels op het plein stonden. Daarmee is toch aangetoond dat de argumentatie van het College gewoon niet klopte?
  • Destijds heeft ook de BIZ een belangrijke rol gespeeld bij het niet terugplaatsen. Is het College bereid om met de BIZ nog een keer van gedachten te wisselen of toch niet de bereidheid bestaat om het beeld terug te laten keren, daarmee gehoor gevend aan de wensen van veel ’s-Gravenzanders?
  • Achter het hiervoor genoemde aluminium monument bevindt zich een open verbinding met het Marktplein die bij voortduring erg slordig en slonzig erbij ligt. Bij deze vraag worden een aantal foto’s gevoegd gemaakt op zaterdag 4 januari 2020. Is dit openbare ruimte en in ieder geval lijkt opslag van pijpen, buizen en andere materialen gevaarlijk omdat deze vrij toegankelijk zijn. Is het College bereid om hier actie op te ondernemen?
  • Het College heeft nog toegezegd nieuwe bomen neer te zetten langs de Langestraat. Waarom is die belofte nog niet ingewilligd omdat het toch nu de tijd is voor het neerzetten van bomen? Is het College bereid om die toezegging alsnog gestand te doen op korte termijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top