skip to Main Content

Vragen aan College inzake niet nagekomen toezegging met betrekking tot het pad langs het water de Lee

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

6 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake niet nagekomen toezegging met betrekking tot het pad langs het water de Lee vanaf de speeltuin aan de Molenaarlaan tot aan de Laan van Adrichem

 

Vraag 816 2018-2022

Edelachtbaar College,

Vorenstaand pad is de toegang naar de jachthaven, een aanlooproute voor leerlingen die naar Delft rijden, de aanrijroute voor kinderen die naar de basisscholen in De Lier gaan, wandelpad voor groot en klein, uitlaatroute voor hondenbezitters. Het zou dus een goede zaak zijn om het pad van een dusdanige kwaliteit te maken dat ergernis van de vele gebruikers wordt weggenomen.

Na veel meldingen en klachten is het pad in 2018 eindelijk opgeknapt. Iedereen tevreden.

In de zomer 2018, vanwege de droogte, heeft het College de oproep gedaan om losliggende stoeptegels vooral te melden bij de gemeente. Voor wat betreft het hiervoor genoemde pad gebeurde dit frequent. In augustus 2018 is de volgende toezegging gedaan door de gemeente: “Naar aanleiding van uw melding over het fietspad langs de Lee in De Lier het volgende. Er zijn de laatste tijd veel meldingen over dit pad bij ons binnengekomen. Na overleg met civiel beheer hebben we besloten om voor een andere verharding te kiezen. De tegels in het pad worden binnenkort vervangen door half verharding, hierdoor kan er geen schade meer ontstaan door maai- en slootmachines. Het pad zal hierdoor een stuk veiliger worden. Wij hopen deze werkzaamheden in het najaar uit te voeren, de planning is week 40”. Dat is dus week 40 van 2018. De toezegging is niet nagekomen en wordt voorlopig ook niet nagekomen naar het zich laat aanzien.

Inmiddels heeft het pad vanwege de vele losliggende tegels de bijnaam “muziekpad” gekregen.

Ook een melding van september 2019 leverde een curieus resultaat op: “Uw melding met meldingsnummer 201930093 is op 30 september 2019 afgehandeld”. De eventuele toelichting is: “Bedankt voor uw melding. De bestrating wordt binnenkort hersteld. Wij zijn er nog niet aan toegekomen, het kan nog wel even duren. Met vriendelijke groet, gemeente Westland”.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College voor vorenstaande gang van zaken een verklaring geven en waarom wordt niet de onvoorwaardelijke toezegging die gedaan is in 2018 nagekomen?
  • Waarom wordt er niet beter gecommuniceerd met de inwoners die de toezegging gekregen hebben?
  • Wellicht kan nu een betere oplossing bewerkstelligd worden door het fietspad onderlangs toe te voegen, de situatie die nu al bestaat aan de kant van de Vlaardingsevaart bij Schipluiden. Wandelen langs de Lee bovenlangs en met de fiets onderlangs. Is het College bereid om deze suggestie serieus op te pakken en op korte termijn eventueel uit te voeren? Op deze wijze kan ook het “muziekpad” tot het verleden gaan behoren. Bij deze vraag worden foto’s gevoegd.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Leo Boekestijn
Peter Duijsens

 

Back To Top