skip to Main Content

Vragen aan College inzake vrachtwagenverkeer ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

6 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast vrachtwagenverkeer ‘s-Gravenzande

 

 

Vraag 817 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt geregeld benaderd door bewoners van de omgeving Willem van der Kaaijstraat / Mr. Schokkingstraat in ’s-Gravenzande die ernstige hinder ondervinden van de vrachtwagens die naar en van het winkelcentrum rijden. Vaak rijden vrachtwagens van 18 meter zich vast en geven ook trillingsgevolgen op en in de woningen.

Wellicht is het goed om vanuit het College en de ambtenaren een inloopavond ter plekke te organiseren voor de omgeving Pompe van Meerdervoortstraat, Van Lennepstraat, Willem van der Kaaijstraat, Mr. Schokkingstraat en Hoflaan om de problemen in kaart te brengen, maar ook om te bezien hoe een oplossing mogelijk is en overlast voorkomen kan worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om een dergelijke avond te organiseren?
  • Ook is onduidelijk welke verkeersbesluiten er genomen zijn en nog niet uitgevoerd zijn en wat de gevolgen zijn van bezwaarprocedures. Is het College bereid om daar duidelijkheid over te geven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

 

Back To Top