skip to Main Content

Vragen aan College inzake hekken Dijkweg-Verdilaan en verslonzing leefomgeving

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

17 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake hekken Dijkweg/Verdilaan en verslonzing leefomgeving

 

Vraag 842 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt van diverse inwoners uit Naaldwijk foto’s toegestuurd van de omgevallen hekken op het perceel aan de Verdilaan/Dijkweg. Bijgaand een aantal foto’s. Wij hebben daar al eerder vragen over gesteld met het verzoek dat de gemeente ervoor zou zorgdragen dat de hekken stevig verankerd zouden worden zodat ze niet verder meer zouden omwaaien. CDA meende toen via een ludieke actie, na eerst de pers uitgenodigd te hebben, om zelf blijk te geven van haar kordaatheid om zelf de hekken recht te zetten. Dat heeft blijkbaar niet echt geholpen en daarmee nog maar een keer bevestigend dat uitsluitend een actie voor de bühne werd gedaan zonder goed na te denken hoe een en ander goed zou kunnen worden verankerd.

Inmiddels liggen de hekken nog meer dan voorheen om en bijgaand foto’s zoals we die toegestuurd kregen. We kunnen ook de vraag aan het CDA stellen, maar die maken er blijkbaar een “puinzooi” van.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Zal het College nu wel kordaat tot actie overgaan en ervoor zorgdragen dat de hekken of overeind gezet worden of helemaal zullen verdwijnen? Waarom daar hekken moeten staan, is ook niet geheel duidelijk. Dus gaarne actie.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top