skip to Main Content

Vragen aan College inzake ontwikkeling Rijnvaart

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

17 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ontwikkeling Rijnvaart

 

Vraag 843 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Westland maakt veel commotie over gasvrije wijken en met name de nieuwbouwwijken. Onze fractie wordt benaderd door een aantal nieuwe bewoners van Rijnvaart die moeten constateren dat HVC niet alleen duur is, maar ook haar beloftes niet nakomt. HVC heeft beloofd, en ook de gemeente deed dat, dat restwarmte van de vuilverbranding en bodemwarmte vanuit Naaldwijk geleverd zouden gaan worden. Echter die warmte is er niet en nu wordt in een immense container een gasgestookte warmwaterketel geplaatst en wordt er voorts een groot stuk park gereed gemaakt voor het plaatsen van een trafostation en warmtepompen. Allemaal industriële activiteiten die bepaaldelijk niet in een woonwijk thuishoren. Ook niet omdat dat gebeurt op de bestemming “groen”.

Daarnaast worden meer dan tien parkeerplaatsen bezet door de installaties waar volgens het bestemmingsplan al een tekort aan parkeren was van minstens 11 parkeerplaatsen. Geluid, stank en extra parkeerdruk en verkeersbewegingen is het gevolg en zeker in bepaalde delen van de nieuwbouw. De ontwikkelaar Heijmans, de gemeente en HVC komen hun verplichtingen dus niet na. Hieraan moet op korte termijn iets gebeuren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met deze praktijken van Heijmans en HVC en wat gaat de gemeente doen om aan deze inmiddels wat vreemd aandoende constructies een einde te maken?
  • Wat doet het College om verder in Westland een en ander wel in goede banen te leiden?
  • Is het toch niet meer zinvol om maar een gasaansluiting aan te leggen en de woningen mogelijkerwijs als de bewoners dat willen op een normale wijze van energie te voorzien?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top