skip to Main Content

Vragen aan College inzake Dahliastraat Poeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

18 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Dahliastraat Poeldijk

 

 

Vraag 844 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Dahliastraat in Poeldijk die zich plotsklaps geconfronteerd zien worden afgelopen woensdag met een kaalslag van wat er in het plantsoen groeide. Zonder enig overleg of melding is nagenoeg alles weggehaald, dan wel afgemaaid. Ook wat al bloeide. Hoe is dit mogelijk nu vanuit de gemeente alle zeilen worden bijgezet om Westland te vergroenen. Openbaar groen moet toch het geluk en de leefomgeving van onze bewoners bevorderen, maar op deze wijze handelen werkt averechts. Een aantal foto’s worden bijgevoegd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt dit op deze wijze uitgevoerd zonder overleg en vooraankondiging aan de bewoners?
  • Wanneer gaat het College zich nou eens goed realiseren dat alleen over groen praten niet helpt, maar dat ook de daad bij het woord gevoegd moet worden? Met andere woorden mooie woorden helpen niet. Acties en handelen wel.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top