skip to Main Content

Vragen aan College inzake ook Cottierstraat Naaldwijk last van vallende vruchten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

18 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ook Cottierstraat Naaldwijk last van vallende vruchten

 

Vraag 845 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Ook uit de Cottierstraat te Naaldwijk krijgt onze fractie klachten over vruchtbomen die net zoals in Monster overlast geven, zeker bij regen, en leidt tot gevaarlijke situaties voor passerende voetgangers, fietsers, bromfietsers, scooters, rolstoelers en scootmobielers. De straat is autovrij en de samenstelling van de bewoners is voor het overgrote deel bejaard tot hoogbejaard. Het gaat om het deel van de Cottierstraat gelegen tussen de voorzijde van 5 woningen en de achterzijde aan de Van Heukeslootstraat.

Diverse brieven zijn al toegestuurd aan de Gemeente maar men krijgt geen inhoudelijk respons. Dit is natuurlijk niet correct.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt deze kwestie niet serieus opgenomen en wordt geen adequaat antwoord gegeven op verzoeken en vragen?
  • Gaan deze bomen weg of worden maatregelen genomen, net zoals in de Voswijckstraat in Monster waar ook sprake was van andere bomen dan die welke aanvankelijk gepland waren en waar maatregelen genomen gaan worden om overlast te voorkomen?
  • Waarom wordt dat ook niet voor de Cottierstraat toegezegd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top