skip to Main Content

Vragen aan College; inzake herbestemming voormalige Wilhelminaschool

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake herbestemming voormalige Wilhelminaschool ten behoeve van seniorenwoningen

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 is de afgelopen tijd meerdere malen benaderd door initiatiefnemers voor de ontwikkeling voor seniorenwoningen in de voormalige Wilhelminaschool in het centrum van ’s-Gravenzande. Daarover is uw College benaderd bij brief van 29 december 2011. Na een ontvangstbevestiging aan één van de initiatiefnemers op 2 januari 2012 (doc.nr. 12.000031) werd niets meer vernomen, terwijl het initiatief al dateert uit 2011. Het aanbod is gedaan om het historische karakter van de Wilhelminaschool te bewaren.

Blijkbaar heeft de betreffende initiatiefnemer verder niets meer gehoord van de gemeente, noch schriftelijk of inhoudelijk noch telefonisch. Wel is diverse malen om reactie gevraagd. Wij vinden dit geen correcte gang van zaken en dit getuigt ook niet van een voortvarende aanpak van de leegstand binnen de gemeente Westland.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College het initiatief bekend waarover gesproken wordt? Hoeveel initiatieven zijn er met betrekking tot de ontwikkeling voor seniorenwoningen danwel andere bestemmingen van de voormalige Wilhelminaschool?
  • Wat is de reden dat uw College behalve een ontvangstbevestiging geen enkel bericht terug geeft aan een initiatiefnemer die, op het eerste oog, een goed voorstel doet en ook voorziet in de hoogst noodzakelijke komst van betaalbare seniorenwoningen?
  • Hoe denkt uw College überhaupt over ontwikkelingsverzoeken zoals de onderhavige? Is dit niet de moeite waard om diepgaand te onderzoeken en in gesprek te gaan met de initiatiefnemers?
  • Waarom gebeurt dat allemaal niet?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

 

Back To Top