skip to Main Content

Vragen aan College inzake interview wethouder Abee

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

28 juli 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake interview wethouder Abee in Bloemisterij

 

Vraag 905 2018-2022

bijlage artikel 42-vraag 905 deel interview wethouder Abee Bloemisterij

Edelachtbaar College,

Bijgaand een deel van het interview wat wethouder Abee heeft gegeven in de Bloemisterij. De wethouder gaat daar toch de fout in als hij de 43 woningen, die in een apart bestemmingsplan zijn opgenomen, verwart met de gedoogbrieven zoals die in de jaren na 2004 aan honderden Westlanders gezonden zijn. Die laatste categorie heeft recent brieven gehad dat zij ofwel een tijdelijke vergunning kunnen aanvragen of een vergunning voor onbepaalde tijd, maar dan € 9.000,– moeten betalen. Dit zijn toch twee aparte categorieën woningen -43 woningen die abusievelijk in het bestemmingsplan voor de glastuinbouw bestemd werden en de woningen waarvoor in de jaren na 2004 een gedoogbrief werd uitgezonden-.

Gaarne de bevestiging dat deze weergave juist is en ook gaarne een correctie van het standpunt van de wethouder omdat dit in Westland veel onrust geeft.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is er sprake van een foutieve weergave en hoe wordt dit gecorrigeerd richting inwoners/bedrijven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top