skip to Main Content

Vragen aan College inzake kap bomen Galgeweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

16 december 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake kap bomen Galgeweg

 

Vraag 809 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal bewoners van de Galgeweg die tot hun leedwezen moeten zien dat de karakteristieke bomen langs de Galgeweg –bij het complex “De Hoge Bomen”- ineens gekapt gaan worden. In ogen is dit onwerkelijk en ook niet goed. Westland wil meer bomen, maar door bestaande goede bomen te kappen en kleine nieuwe bomen terug te planten zal per saldo weinig winst ontstaan. Het geeft alleen maar kosten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke plannen zijn er bij de Galgeweg om bomen te kappen?
  • Om hoeveel bomen gaat het en waarom is de kap nodig?
  • Is het College bereid om terug te komen op het voornemen om te kappen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top