skip to Main Content

Vragen aan College inzake klein leed leefomgeving

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

13 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake klein leed leefomgeving

 

Vraag 821 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft het druk gekregen doordat de fractieleden van CDA Westland zich niet meer wensen bezig te houden met klein leed met betrekking tot de leefomgeving zoals ernstige ongelijke trottoirs waardoor een groot valgevaar is voor met name senioren, losse stoeptegels en ook niet als weken tienduizenden appeltjes een bepaalde straat onveilig maken. Bij al die meldingen blijkt dan dat het Meldpunt Leefomgeving niet adequaat handelt en ook meldingen bij het College en collegeleden niet tot een adequate oplossing leiden.

Zo’n voorbeeld doet zich voor aan de Van Heukeslootstraat in Naaldwijk. Bijgaand twee foto’s van een deel van de stoep die dermate ongelijk ligt dat valpartijen serieus zijn, terwijl ook met rollators erg gevaarlijke situaties zich voordoen. Dit geldt te meer als het in een leefomgeving is waar veel senioren wonen en dus ook van de trottoirs gebruik maken.

De betreffende bewoners hebben zich al gewend tot de wethouder en hebben ook gewezen op het openbaar groen wat aan onderhoud te wensen overlaat. Er wordt dan “meegepraat”, maar er gebeurt niets en vindt ook geen terugkoppeling plaats.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent het College zich in vorenstaande wijze van communiceren?
  • Is het College bereid om het trottoir aan de Heukeslootstraat tegenover de nummers 1 tot en met 17 aan te passen?
  • Wordt er nog iets gedaan met het groen omdat dat –al is het nu winter- er niet al te goed bij lijkt te liggen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top