skip to Main Content

Vragen aan College inzake oppakken door gemeente van een Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

11 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake oppakken door gemeente van een Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

 

Vraag 836 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Tijdens de tweede Zorgavond van Westland Verstandig sprak mevrouw Mariëlle van Oort, Hoofd Belangenbehartiging van de KBO-PCOB. Zij verwees naar de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg die sinds 1 april 2019 er is en onder meer een ondersteuning financiering kleinschalige geclusterde wooninitiatieven geeft en sedert voorjaar 2020 een regeling kent ten behoeve van de grotere toegankelijkheid om meer initiatieven in aanmerking te laten komen voor de regeling.

Voorts werd aangegeven dat via de Taskforce Wonen en Zorg een plan van aanpak is gemaakt door een aantal ministeries, VNG, Actiz en Aedes. Eind 2020 moeten alle gemeenten concrete analyses van de lokale opgaven met betrekking tot wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte, gereed hebben. Een en ander dient dan vertaald te zijn in een analyse in ambities en keuzes en vastgelegd worden in een zogenaamde woonzorgvisie.

Vervolgens moeten in 2021 in alle gemeenten prestatieafspraken liggen over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid op basis van voor uitvoering concrete plannen die uitgevoerd gaan worden. Voorts zullen alle gemeenten projecten moeten gaan uitvoeren die inspelen op de opgave met betrekking tot wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

De vraag is nu of het College bekend is met dit plan van aanpak en deze veranderde zienswijze op de gehele problematiek inzake wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer gaat uw College over tot de gevraagde concrete analyse en slaagt het College erin om deze analyse kort na de zomer te presenteren aan de Raad, aan de diverse belangenbehartigers zoals de Seniorenraad, KBO-PCOB, ANBO en de corporaties?
  • Is het College voornemens een woonzorgvisie te maken zoals in het plan van aanpak wordt gevraagd?
  • Is het College het met de vragenstellers eens dat een en ander op de kortst mogelijke termijn moet worden aangepakt en ook in concrete projecten en plannen moet worden neergelegd?
  • Is het College bereid om in de Voorjaarsnota ook dit plan van aanpak mee te nemen en eventueel in euro’s te vertalen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens:
Westland Verstandig                                   GemeenteBelang Westland
Peter Duijsens                                               André van den Berg

Back To Top