skip to Main Content

Vragen aan College inzake retributiebijdrage in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake retributiebijdrage in Westland

 

 

Vraag 849 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

In geval van opstalrechten berekent de gemeente een retributie. Voort zou bij een aantal verenigingen contractueel zijn vastgelegd dat gedurende de looptijd van het opstalrecht geen retributie verschuldigd zou zijn. Een voorbeeld hiervan is de Turnhal / Stichting Westlandse Gymnastiek Verenigingen. De vraag is dan ook waarom in het geval van bijvoorbeeld de Turnhal er wel een retributie wordt opgelegd door het College.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat zijn de totale inkomsten van de retributies in Westland en aan wie worden die retributies opgelegd?
  • Kan het College een overzicht geven van de retributieheffingen en waarom worden deze opgelegd anders dan dat zij in de Nota Grondbeleid genoemd worden?
  • Is het College bereid om een en ander te bezien en nut en noodzaak van de retributies te bekijken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top