skip to Main Content

Vragen aan College inzake slechte communicatie met onze inwoners die de Gemeente een brief schrijven

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

2 augustus 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom slechte communicatie met onze inwoners die de Gemeente een brief schrijven

 

Vraag 1087 2018-2022

 

 

Edelachtbaar College,

 

Alhoewel het alom via een vast automatiseringssysteem mogelijk is om ontvangstbevestigingen te zenden als brieven gezonden worden aan het College, de Raad en de Gemeente, blijken deze toch weer niet verstuurd te worden. Als voorbeeld wordt bijgevoegd een brief van een bestuur van een vereniging van eigenaren aan de Raad en aan het College, zonder dat een ontvangstbevestiging komt, maar ook geen inhoudelijke reactie. We krijgen in onze Burgerkantoren plenty klachten daarover de laatste maanden. Het gaat dan vaak om eenvoudige vragen die worden gesteld en vaak ook een zekere mate van burgerinitiatief inhouden, zoals het veranderen van twee ondergrondse restcontainers naar 1 voor plastic, melkpakken en blik.

bijlage artikel 42-vraag 1087 brief van VvE aan Raad en College

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt er geen ontvangstbevestiging gestuurd wanneer de Gemeente brieven / mails ontvangt zoals dat hoort en ook afgesproken is?
  • Welke maatregelen gaat het College nemen om de communicatie met onze inwoners, die naar het lijkt slechter wordt, te verbeteren en welke slag in de bedrijfsorganisatie en de dienstverlening wordt daarvoor op korte termijn gemaakt?
  • Is het College bereid om hierover met de Raad te overleggen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top