skip to Main Content

Vragen aan College inzake straatverlichting Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

25 november 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake straatverlichting Maasdijk

 

Vraag 800 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners uit Maasdijk die wijzen op het navolgende.

Vanuit de tunnel komende richting Mc Donalds en vice versa ontbreekt de straatverlichting en is het donker. Ook is het verkeerstechnisch erg gevaarlijk doordat er geen enkele bebakening aanwezig is. Nu ook de fietsers via deze noodontsluitingsweg tussen Maasdijk en Galgeweg over de rijweg moeten rijden, is de hiervoor geschetste situatie hoogst onveilig.

Overigens doet zich dezelfde situatie voor bij het nog bestaande deel van de Oudedijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College vorenstaande situatie bekend en is het College bereid om alsnog de ontbrekende verlichting en deugdelijke afbakening aan te brengen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top