skip to Main Content

002 Paardensportcentrum

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 – 2670 AD Naaldwijk

27 juli 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006

Geacht College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Plaats Langeveld te Monster.

Op internet hebben de bewoners moeten lezen dat per 1 augustus 2010 een groot Paardensportcentrum geëxploiteerd gaat worden op de percelen Plaats Langeveld 14, 14a, 16 en 16a. Het betreffen de percelen welke voorheen tot circa 2008 in gebruik waren bij Pensionstal Polanerduin en het voormalige kantoor en opslagruimte van Texa-Nicon. De betreffende bewoners blijken bij uw Gemeente navraag gedaan te hebben omtrent hetgeen in hun directe woonomgeving tot stand gaat komen, de vergunningverleningen en de wijze van uitgifte van de gronden, doch geen antwoorden zijn verkregen.

De betreffende burgers suggereren dat er gebouwd zou worden zonder bouwvergunning, dat geen duidelijkheid bestaat over de vraag aan welke milieu-eisen voldaan moet worden en dat uw Gemeente al of niet via de Westlandse Zoom en/of de Saltus Groep B.V. –ook deze vennootschap wordt door de betreffende bewoners vermeld zonder dat zij exact weten wat Saltus ermee te maken heeft- de gronden zou hebben uitgegeven voor 5 jaar.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Hoe heeft de Gemeente de gronden waar het Paardensportcentrum gevestigd gaat worden uitgegeven en aan wie? Sprake zou zijn van een verpachting van vijf jaar. Wat is de achtergrond en doelstelling van deze korte termijnverpachting? Welke bedoeling heeft de Gemeente met het Paardensportcentrum op Westlandse Zoomgebied?
  • Waarom zijn er geen bouwvergunningen c.q. sloopvergunningen verleend voor het gedeeltelijk slopen van Pensionstal Polanerduin en voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen van opstallen ten behoeve van het Paardensportcentrum? Op dit moment wordt er daadwerkelijk gebouwd en daarvoor zal toch een bouwvergunning aanwezig zijn.
  • Zijn de direct naburige percelen geïnformeerd omtrent de planologische ontwikkelingen op het hiervoor genoemde perceel? De bestemming is kort gezegd “woningbouw” en blijkbaar wordt daarvan afgeweken. Is dit juist?
  • Is er geen milieuvergunning nodig voor deze activiteiten, gezien ook de aanwezigheid van de woning, Plaats Langeveld nr. 15, op een steenworp afstand van de betreffende inrichting en voor het geval er geen separate milieuvergunning nodig is, onder welk besluit valt de inrichting dan wel en in hoeverre is rekening gehouden met de bewoners van Plaats Langeveld nr. 15 bij de inrichting van het plan?

Hoogachtend,
U e.a.,

Peter Duijsens
Fractie Westland Verstandig

Back To Top