skip to Main Content

25 moties van Westland Verstandig Begrotingsraad 9 november 2022 van Westland Verstandig

25 moties van Westland Verstandig Begrotingsraad 9 november 2022

Motie 1
Opknappen Westlandse fietspaden

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

Fietsen was nog nooit zo populair als vandaag. Naast de sportieve renners en mountainbikers zijn er dagelijks heel wat recreatieve fietsers onderweg. Ook voor woon- werkverkeer of andere functionele verplaatsingen is de fiets hoe langer hoe meer het favoriete vervoermiddel.

Een veilige en goede fietseninfrastructuur is dan ook belangrijk. In Westland werd de afgelopen jaren bij herinrichtingen van straten hieraan al bijzondere aandacht besteed. Toch zijn nog vele fietspaden in Westland nog lang niet goed en veilig. Met name ongelijkheden, losse tegels, overwoekerend groen, ontbreken van voldoende bewegwijzering, fietsoversteekplaatsen en bruggen in onze gemeente. Veel meldingen worden daarover ontvangen.

Een inhaalslag is nodig. Deze motie tracht dat te realiseren.

Verzoekt het College:

 • Per dorp in Westland de aanwezige fietspaden te controleren op veiligheid en direct over te gaan deze op te knappen en zo nodig aan te passen en daar waar reconstructie / aanpassing nodig is snel te komen met een opgave van kosten.
 • Ernaar te streven dat bij de behandeling van volgende begroting alle fietspaden die onveilig of niet goed zijn, aangepakt zijn.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 2
Moestuinen in lege kassen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat gezien de ervaringen waar dat op dit moment in Westland wel gebeurt, er een grote behoefte is bij onze inwoners aan een kleine moestuin voor het telen van eigen groenten;

dat dat in de open lucht, maar ook in een kas kan geschieden;

dat een aantal kassen in Westland leeg komen te staan en op beperkte schaal moestuinen in de behoefte van inwoners kunnen voorzien;

dat dat past binnen het beeld wat Westland tracht naar buiten te brengen;

dat een concreet voorbeeld is Maasdijk nr. 6, zijnde een perkplantenkwekerij van 1.300 m2 die door omstandigheden wil stoppen met de teelt van perkplanten en enkele tientallen hobbyisten daar hun groenten wil laten telen;

dat dit idee wellicht breder uitgedragen kan worden in Westland middels tijdelijke ontheffingen op de glastuinbouwbestemming;

dat deze mogelijkheid er is in het geval van Maasdijk nr. 6 en overleg te voeren met de eigenaresse onder welke condities uitgifte van kleine moestuinen aan particulieren kan plaatsvinden en daarvoor een tijdelijke ontheffing te verlenen;

Verzoekt het College:
Met eigenaren van leegstaande of leegkomende kassen overleg te voeren over de mogelijkheden een beperkte oppervlakte uit te geven als moestuin aan inwoners die dat willen en dat ter voorziening van de teelt van eigen groenten en dat ook te communiceren naar buiten dat die mogelijkheid er eventueel is en ook kort aan te geven wat de randvoorwaarden zijn om een dergelijk verzoek om een stuk tuin tot moestuin te maken, zijn.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 3
Op orde brengen omgeving Händellaan in Naaldwijk

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat de appartementencomplexen aan de Händellaan in Naaldwijk inmiddels overgegaan zijn van Vestia naar Wonen Wateringen en we met Wonen Wateringen in overleg zijn om –kort gezegd- een betere leefomgeving voor elkaar te krijgen in de complexen zelf;

dat in de loop der tijden de discipline bij een aantal bewoners afneemt, hetgeen tot een door vele bewoners ervaren negativiteit leidt;

dat het vorenstaande op dit moment door Wonen Wateringen wordt opgepakt middels een beheerder;

dat er ook wensen zijn vanuit de bewoners voor een betere inrichting van het gebied buiten wat voor wat betreft beheer onder de gemeente valt;

dat sterk de behoefte bestaat aan ondergrondse containers en ook het apart inzamelen van grofvuil middels het plaatsen van een container of op een vaste dag;

dat er op dit moment een speeltuin wordt gepland en ook het openbaar groen en bosschages beter onderhoud verdienen;

dat voorts de parkeerplaatsen een “industrieterrein-achtige” sfeer oproepen, hetgeen op een gemakkelijke manier verbeterd kan worden;

dat het buitengebeuren ook een rommelige aanblik geeft;

Verzoekt het College:

 1. De omgeving rondom de Händellaan extra aandacht te geven bij het beheer en onderhoud en na een onderhoudsbeurt wellicht een beter toezicht te laten houden, vooralsnog door onze BOA’s, zodat ook het gebied buiten in een verbeterde staat blijft.
 2. Te bezien of ondergrondse containers net zoals bij andere appartementencomplexen ook hier mogelijk zijn, zodat aan de huidige ergernis hoe het afval wordt verzameld een einde kan komen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 4
Noviteit Monster

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat de Noviteit Monster een wezenlijk erfgoed in Westland is;

dat de gemeente eigenaar dient te blijven vanwege het historisch karakter mede gezien de maatschappelijke functie en centrum van Monster;

dat de nog van voor 2004 zijnde constructie -verhuur voor een symbolisch bedrag aan een Stichting die belast is met de exploitatie- per 31 december 2022 op verzoek van de Stichting zal eindigen;

dat inmiddels de gemeente Westland al -mede door Corona- financieel bijgesprongen is;

dat onduidelijkheid is over de toekomst van de Noviteit;

dat het goed is bij motie de wensen en ideeën van de Raad vast te leggen;

Spreekt uit:

 • De Noviteit vooralsnog in eigendom blijft van de gemeente Westland;
 • Geen Huis van de buurt in de Noviteit vanwege de hoge kosten;
 • Voortzetting van gebruik door de verenigingen / maatschappelijke instellingen na 31 december op de wijze en tegen de condities die de Stichting afsprak en met de door de Stichting aangestelde beheerder;
 • Op zoek te gaan naar een exploitant die de Noviteit op een voor Monster goede wijze zal gaan exploiteren, waarbij de Noviteit een grotere bijdrage levert aan het bloeiend maken van het centrum van Monster;
 • De Noviteit vooralsnog niet te gaan verbouwen, maar enkel het hoognodige onderhoud te doen uitgaande van de huidige indeling;

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 5
Opname als erfgoed van de noodbestuurderspost aan de Oudelandstraat 27 in
‘s-Gravenzande en beheer door vrijwilligers

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat de gemeente ‘s-Gravenzande in 1968 een zgn. noodbestuurderspost bouwde in verband met de toen bestaande bedreigingen van de zgn. Koude Oorlog en de atoomoorlogdreiging;

dat deze schuilkelder / bunker onder de aanwezige gymzaal is gebouwd en bedoeld was voor de huisvesting van het gemeentebestuur met een burgemeesterskamer met zeer geavanceerde apparatuur en luchtbehandeling;

dat vorenstaand stuk geschiedenis vrijwel bij niemand bekend is evenals de aanwezigheid van een bunker;

dat de bunker / schuilkelder al lang niet meer gebruikt wordt en geen doel meer heeft en dus ongebruikt leegstaat;

dat op 22 en 23 oktober met toestemming van het College openstelling plaatsvond door enthousiaste vrijwilligers die ook contact hebben met de landelijke Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog;

dat de vrijwilligers de wens hebben om de bunker te gaan beheren en met materiaal van de vorengenoemde landelijke Stichting uit andere bunkers willen inrichten;

dat aangegeven wordt dat er genoeg subsidies van hogere overheden zijn om een en ander te organiseren;

dat het een uitgelezen kans is om het bestaande erfgoed in Westland uit te breiden en het publiek het verhaal van de Koude Oorlog te vertellen;

dat openstelling voor het publiek op geregelde tijden bijdraagt aan het in herinnering blijven, zeker in deze tijd van de Oekraïnecrisis;

Verzoekt het College:

 1. Met de vrijwilligers overleg te voeren over het in beheer geven van de noodbestuurderspost / bunker / schuilkelder aan de Oudelandstraat en kennis te nemen van hun concrete plannen;
 2. Te bezien in welke vorm dat beheer kan plaatsvinden en geregelde openstelling voor het publiek mogelijk is;
 3. De Raad te informeren in het eerste kwartaal 2023 tot wat dat overleg heeft geleid

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 6
Exploitatiebijdrage Carma

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat Inloophuis Carma een welkome aanvulling is op het zorgvoorzieningenniveau in Westland;

dat dit soort kleine burgerinitiatieven waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn, door de gemeente gekoesterd moeten worden;

dat vaststaat dat veel inwoners uit Westland baat hebben bij Carma en de activiteiten daarvan;

dat in Westland de activiteiten van Carma uniek zijn en zij met steun van sponsoren en KWF de activiteiten kan voortzetten;

dat Westland profijt heeft van de activiteiten van Carma, doordat andere zorgkosten vermeden worden;

dat enige financiële ondersteuning vanuit de gemeente gewenst en nodig is, wil Carma in stand blijven;

dat een exploitatieovereenkomst naar het voorbeeld van de Boetzelaer in Monster door de opstellers van deze motie de beste vorm voor continuïteit is;

dat op pagina 58 van de Begroting wordt aangegeven dat het College meer wil inzetten op preventie met innovatieve programma’s gezondheid door deze in het sociaal domein met elkaar te verbinden;

dat in de opgave / product voor ontmoeting –de Huizen van de buurt en welzijnsaccommodaties- 4-jaarlijks bedragen begroot zijn variërend tussen € 734.000,– en € 863.000,–;

dat deze post in de toelichting op pagina 71 niet is uitgewerkt en een deel van de gelden bestemd voor de Huizen van de buurt die toch niet uitgegeven gaan worden, voor Carma kan worden aangewend, zijnde ook een welzijnsaccommodatie;

Verzoekt het College:

Met Carma een 5-jarige dienstverleningsovereenkomst of exploitatiebijdrage-overeenkomst aan te gaan voor de activiteiten en een bijdrage van € 20.000,– per jaar te verstrekken en dit bedrag te dekken uit de post ontmoeting: Huizen van de buurt en welzijnsaccommodaties.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 7
Zonnepanelen op woningen van onze woningcorporaties

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat het in het belang van onze huurders van woningcorporaties is om zonnepanelen te plaatsen, dan wel te laten plaatsen;

dat de woningcorporaties immers meer dan 10.000 woningen in Westland beheren;

dat in de praktijk blijkt dat er grote verschillen zijn tussen het beleid wat de woningcorporaties voeren bij het plaatsen van zonnepanelen;

dat zowel het aantal zonnepanelen verschilt, als wel de mate waarin toestemming gegeven wordt en ook de wijze waarop dan kosten en opbrengsten worden verrekend;

dat de gemeente bij de nog te maken prestatieafspraken of separaat los daarvan, met de huurdersverenigingen bij de betreffende corporaties tot afspraken moet zien te komen, waardoor alle corporaties met gelijkluidende en voor de huurders ook gelijke condities kunnen komen.

Een aantal voorbeelden: Arcade brengt geen kosten in rekening voor het plaatsen van zonnepanelen, maar de huurder dient maandelijks een bedrag voor de zonnestroom aan Arcade af te dragen. Bij Wonen Wateringen komen de kosten voor rekening van de huurder en de besparingen zijn ook van de huurder. Bij Wonen Midden-Delfland zijn de kosten van de huurder € 180,– per jaar voor 6 panelen en de huurder betaalt € 2,50 per paneel per maand als onderdeel van de servicekosten.

dat wellicht de woningcorporatie Wonen Midden-Delfland-variant de beste is;

Verzoekt het College:

Om met de woningcorporaties tot afspraken te komen inzake de plaatsing van zonnepanelen op daken van verhuurde woningen en ook over de wijze waarop een en ander met de huurders wordt verrekend en daarbij met name te bezien of het concept zoals dat door Wonen Midden-Delfland wordt gehanteerd, ook door andere woningcorporaties in Westland kan worden opgepakt.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 8
Bestemmen van het weitje van Van Adrichem tot seniorenwoningen c.q. hofjes c.q. woningen met zorg c.q. groepswonen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat de gemeente veel starters- en seniorenwoningen c.q. hofjes wil gaan realiseren omdat daar grote behoefte aan is bij onze inwoners;

dat in De Lier tussen de 600 en 800 woningen worden ontwikkeld door BPD Ontwikkeling achter de haven en twee percelen uit die ontwikkeling zijn gehaald, te weten het perceel wat gebruikt gaat worden om het havengebouw te vernieuwen / te plaatsen en één perceel het zogenaamde weitje van Van Adrichem. Laatstgenoemd weitje zou bij uitstek een mooi perceel zijn voor ontwikkeling van seniorenwoningen c.q. hofjes;

Verzoekt het College:

Op de kortst mogelijke termijn met een plan te komen voor de bebouwing van vorenstaand perceel genaamd “het weitje van Van Adrichem” met seniorenwoningen c.q. hofjes, dan wel doelgroepwonen voor senioren en aan de Raad een plan voor te leggen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 9
Wooncorporaties / woongroepen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Constaterende dat:

Het College al eerder heeft aangegeven wooncorporaties en collectief particuliere opdrachtgeverschap toe te juichen en te willen ondersteunen.

Uit gesprekken met inwoners en belangengroepen blijkt dat er grote animo in Westland is voor coöperatieve woonvormen.

Het opstarten van een wooncorporatie of CPO of welke samenwerking dan ook, wordt ervaren als complex en financieel risicovol.

Overwegende dat:

Belangenorganisaties, experts en geïnteresseerde inwoners aangeven dat een bepaalde vorm van ondersteuning kan helpen om van plan tot uitvoering te komen;

Verzoekt het College om:

 1.  één centraal en herkenbaar aanspreekpunt binnen de gemeente aan te wijzen waar geïnteresseerden, wooncorporaties, CPO’s en het ambtelijk apparaat terecht kunnen voor expertise en ondersteuning.
 2. Een informatiecampagne op te zetten om het steunpunt te promoten om Westlanders te informeren over de coöperatieve woonvormen;
 3. Voor de ondersteuning en informatievoorziening van initiatiefnemers (financiële) ondersteuning te vragen bij het Ministerie van BZK.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 10
Plan tegen armoede

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Constaterende:

dat steeds meer inwoners van de gemeente Westland geraakt worden door hogere kosten en in armoede dreigen te raken;

dat dit niet alleen inwoners zijn die in de bijstand zitten, maar ook inwoners met een laag inkomen of AOW / pensioen en zelfs inwoners met een middeninkomen;

dat dit een opkomend en nu zelfs actueel probleem is;

Overwegende:

dat te verwachten valt dat in de herfst, winter en voorjaar de kosten van gas, elektriciteit, boodschappen en eigenlijk alles, gigantisch zullen oplopen;

dat voorts veel inwoners niet kunnen investeren in hun (eigen) woning door bijvoorbeeld isoleren;

dat steeds meer inwoners door de hoge energiekosten geen geld meer hebben om voedsel te kopen of deel te nemen aan de samenleving;

dat er veel verborgen armoede is;

dat solidariteit in de samenleving niet vanzelfsprekend is;

dat recent rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld om armoede aan te pakken;

dat deze rijksmiddelen nog geen druppel op een gloeiende plaat zijn;

dat de gemeentelijke inzet voor armoedebestrijding op dit moment beperkt is wat betreft doelgroep en effectiviteit;

dat er in de gemeente meerdere organisaties en bewonersinitiatieven zijn die actief betrokken zijn bij inwoners;

dat de huidige aanpak voor bestrijding van armoede –gezien de huidige problematiek- niet toereikend lijkt te zijn;

dat gemeenten hun inwoners het beste kennen;

dat de gemeente in lijn met het Actieprogramma haar regierol moet pakken;

Verzoekt het College:

 1. Zo snel als mogelijk een plan tegen armoede te presenteren en daarbij de enorme stijging van de kosten voor energie, voedsel en deelname aan de samenleving mee te nemen;
 2. In dit plan inzicht te verschaffen in de omvang en de samenstelling van de doelgroep;
 3. Bij dit plan tegen armoede de huidige budgetten en steunmogelijkheid voor armoedebestrijding en participatie te betrekken;
 4. In het plan onderscheid te maken tussen korte termijn (nood)oplossingen en langere termijn oplossingen;
 5. Bij het plan een Crisisfonds in het leven te roepen gevuld met gemeente- en rijksmiddelen;
 6. In het plan inwoners, inwonersinitiatieven en bestaande organisaties van meerdere disciplines (energie, wonen, schuldhulpverlening, gezondheid) proactief te betrekken bij het maken en uitvoeren van de plannen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 11
Grond starterswoningen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat starters- en seniorenwoningen dringend nodig zijn voor onze Westlandse inwoners;

dat de coalitie een heel ambitieus plan in het coalitie actieprogramma heeft verwoord voor wat betreft de snelle realisatie van starters- en seniorenwoningen;

dat om dit te realiseren gronden zullen moeten worden verworven, dan wel door de gemeente beschikbaar gesteld moeten worden die niet al te hoog geprijsd zijn omdat anders realisering niet mogelijk is;

dat in Westland er voldoende glastuinbouwgrond onbebouwd leeg ligt en vaak sprake is van jarenlang “braakliggen” zelfs op goede locaties voor woningbouw;

dat het soms zelfs zgn. HOT-gronden betreft;

dat deze motie wil bewerkstelligen dat het College inventief te werk gaat om een flinke slag te maken in het plan om goedkope woningen voor onze inwoners te realiseren;

Verzoekt het College:

 1. Op korte termijn een daarvoor geschikte locatie voor de bouw van een flink aantal starters- en seniorenwoningen te vinden, waarbij uitgangspunt is dat de grondprijs realisering mogelijk maakt;
 2. De raad periodiek bij te praten over de voortgang.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 12
In beeld brengen glastuinbouw bestemde gronden

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat in ons glastuinbouw bestemmingsplan en Omgevingsvisie 5000 ha. in Westland de bestemming glastuinbouw heeft;

dat Westland 1.350 ha goede kassen en 1.050 ha. verouderd glas heeft;

dat Westland ca. 9.000 ha. groot is waarvan ca. 1.000 ha. water;

dat in Westland heel veel percelen met glastuinbouwbestemming -soms al meerdere tientallen jaren- braak liggen, hetgeen natuurlijk te denken geeft. Dat zal wellicht bij een aantal percelen niet het geval zijn omdat daar specifieke gegronde redenen voor braakliggen zijn;

dat om goede en te verdedigen besluiten te nemen het goed is dat de Raad en het College beschikken over duidelijke informatie over braakliggende percelen en inzicht in het verschil tussen de 5.000 ha. en 2.400 ha. glas. Met andere woorden, waar zit het verschil?

Verzoekt het College:

Aan de Raad de in deze motie gevraagde informatie aan te leveren zodat deze betrokken kan worden bij verdere plannen

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 13
Bomen langs de Zanddijk en Honey Highway langs de Strandweg

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat al eerder het vorige College verzocht werd de route naar het strand in
‘s-Gravenzande te verfraaien;

dat raadsbreed de wil bestaat Westland verder te vergroenen en de leefomgeving te verfraaien;

Verzoekt het College:

Opnieuw te bezien of de Zanddijk van bomen kan worden voorzien en langs de Strandweg een Honey Highway aan te leggen en de incidentele kosten te financieren met middelen uit de algemene reserve en het onderhoud bij te ramen bij “areaaluitbreiding”.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 14
Aanwijzing wegen tot fietsstraten

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Constaterende dat:

In Westland er een druk op autowegen en fietspaden is;

Het wenselijk is om de voetganger en de fietser soms meer prioriteit te geven dan aan de automobilist;

Als gevolg hiervan het fietsverkeer gaat toenemen, en dat er inmiddels ook verschillende soorten fietsmobiliteit zijn met elk hun eigen snelheden;

Dat deze soorten fietsmobiliteit de ruimte nodig hebben omdat het anders leidt tot verkeersonveilige situaties.

Overwegende dat:

Er straten in Westland zijn die zich lenen voor het verminderen van autoverkeer ten faveure van fietsverkeer;

Dit de kans biedt voor het aanleggen van meer groen en het stimuleren van biodiversiteit;

Er inwoners zijn die dit graag willen en dat het omzetten van autostraten naar fietsstraten en -paden succesvol kan gebeuren als inwoners het initiatief nemen en/of volop meedenken.

Verzoekt het College om:

 • Bij de uitwerking van het Mobiliteitsplan het omzetten van autostraten naar fietsstraten waarbij de auto te gast is, of fietspaden voor verschillende soorten fietsverkeer zonder autoverkeer, met daarbij liefst ook extra vergroening, als mogelijkheid mee te nemen;
 • Hiertoe te onderzoeken hoe dit zou kunnen plaatsvinden en welk soort (auto)straten zich hier het best voor lenen, en of een fietsstraat of een fietspad de juiste keuze is, en de raad hierover te informeren;
 • Deze mogelijkheid actief onder de aandacht te brengen van inwoners en deze ontwikkeling in gang te zetten met goedkeuring van en in samenwerking met inwoners.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 15
Westland een “sterk merk”

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat Westland heel wat troeven heeft waarmee zij zich onderscheidt van andere gemeenten;

dat we een kustgemeente zijn met 11 kilometer strand, een uitgestrekt duinengebied dat heel goed toegankelijk is voor voetgangers en fietsers, uitgestrekt fietspadentraject, kassen, Staelduinse Bos, horecapleinen, gezellige dorpscentra, mooie wegen tussen de kassen, monumenten zoals de Druiventuin Sonnehoeck, het Westland Museum etc. etc.;

dat aan bezoekers, inwoners en bedrijven buiten Westland duidelijker gemaakt zou moeten worden waarom Westland zo’n aantrekkelijke gemeente is;

dat zonder dat we weer een nieuw apparaat of stichting gaan optuigen, er een “beweging” op gang zou moeten komen tussen de bedrijven, MKB, verenigingen, scholen, reeds lopende initiatieven en de gemeente, om te komen met een grootscheepse doelgerichte campagne om Westland als merk te promoten;

dat dit zou moeten kunnen binnen de kaders van de begroting zoals die nu aan de Raad is voorgelegd;

Verzoekt het College:

 1. Uitvoering te geven aan hetgeen hiervoor in deze motie verwoord wordt en te bezien in hoeverre de hiervoor genoemde partners bereid zijn om samen met de gemeente een dergelijke campagne op te starten.
 2. Aan de Raad in maart te berichten of iedereen geënthousiasmeerd is kunnen worden en of er concrete stappen gezet kunnen worden waardoor op korte termijn resultaat te verwachten is.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 16
Uw idee / ons budget

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat in het Actieprogramma van de coalitie reeds vermeld worden de Opzoomerprojecten en Buurt in uitvoering met onze inwoners;

dat deze motie tracht daaraan een nadere uitwerking te geven door het invoeren van een burgerbudget;

dat de gemeente een oproep dient te doen aan inwoners om met een voorstel te komen voor een burgerbudget van maximaal € 5.000,– en dat betekent dat voor dat bedrag het voorstel dat gedaan wordt gerealiseerd moet kunnen worden;

dat we dan denken aan het maken van leuke zithoeken, het verfraaien van de leefomgeving. Maar uiteraard is er nog veel meer;

dat de inzet van € 5.000,– als prikkel moet gelden voor goede burgerinitiatieven. Van de indiener wordt verwacht dat hij concreet aangeeft wat ie wil en de gemeente voert dan uit in overleg met de indiener;

dat het budget gevonden moet kunnen worden binnen de bestaande gebiedsgerichte plannen;

Verzoekt het College:

Het College te komen met een initiatief waarbij niet al te veel regels worden gehanteerd en eigenlijk per initiatief wellicht door het College zelf kort beoordeeld wordt of het voorstel / het plan uitvoerbaar is, iets toevoegt aan de leefomgeving in Westland, er genoeg draagvlak is en op korte termijn dan de uitvoering ter hand te nemen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 17
Tiny Houses

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat al heel lang geleden binnen de gemeente Westland het idee ontstaan is om Tiny Houses te realiseren op een perceel aan de Monnikenlaan in Naaldwijk;

dat er grote belangstelling is voor Tiny Houses bij onze inwoners;

dat de uitvoering maar blijft wachten, terwijl een ander initiatief aan de Mariëndijk inmiddels niet meer uitvoerbaar lijkt;

dat deze motie het College oproept om meer plekken aan te wijzen waar Tiny Houses gebouwd kunnen worden;

dat in ieder geval deze motie tracht beweging te brengen in de ontwikkeling aan de Monnikenlaan;

Verzoekt het College:

Als gemeente direct over te gaan tot het plaatsen van Tiny Houses zoals gepland aan de Monnikenlaan in Naaldwijk en voorts te komen met andere geschikte locaties waarop meerdere Tiny Houses kunnen worden gerealiseerd.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 18
Groen is goud

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat praktische alle raadsfracties meer groen in Westland willen en dat op korte termijn gerealiseerd willen zien worden;

dat in Westland er meerdere straten en wegen zijn die uitermate geschikt zouden zijn voor bomenrijen aan de zijkanten, mits dat wel bomen zijn die geen overlast teweegbrengen bij omwonenden en weggebruikers

dat de biodiversiteit ook zal toenemen bij meer aaneengesloten bomenrijen;

dat deze motie niet beoogt een visie te laten opstellen door het College, maar concrete plannen welke wegen / straten in Westland daarvoor geschikt zijn;

Verzoekt het College:

Aan de Raad te berichten, na een QuickScan, welke wegen / straten in Westland geschikt zijn voor het planten van bomen, zij het wel bomen die daarvoor geschikt zijn en geen overlast teweegbrengen bij omwonenden / verkeersgebruikers en liefst bomen die in de zomer en de winter hun blad behouden.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 19
Meer duidelijkheid gemeentelijke financiële regelingen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat de gemeente Westland meerdere regelingen heeft op het gebied van duurzaamheid, bijdrage kosten gas en elektriciteit en ook meerdere voorzieningen die specifiek daarvoor zijn opgericht;

dat het goed is om al die regelingen een keer goed weer te geven in een publicatie in het Hele Westland en op de site van de gemeente en dat ook apart aan te geven en te vermelden;

Verzoekt het College:

Om alle financiële regelingen op het gebied van duurzaamheid en ook alle andere voorzieningen op het gebied van duurzaamheid een keer goed in één document te verwoorden en dat regelmatig in het Hele Westland te plaatsen en ook op de site van de gemeente een manifeste plek te geven.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 20
Voedselbank

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat er steeds meer gebruik gemaakt moet worden van de Voedselbank in verband met de energiecrisis en ook het aanbod van producten aan de Voedselbank dus navenant moet stijgen;

dat bezien moet worden of niet nu al preventief de gemeente moet bijspringen om de Voedselbank in staat te stellen hun activiteiten te blijven ontplooien voor degenen die het nodig hebben;

dat tevens wellicht bezien kan worden of de kring van inwoners die van de Voedselbank gebruik kunnen maken niet vergroot dient te worden;

Verzoekt het College:

In overleg met de Voedselbank(en) te treden om te bezien of er preventief financieel moet worden bijgesprongen door de gemeente Westland en op welke wijze de functie van de Voedselbank breder ingezet kan worden in het kader van het gevoerde beleid en eventuele incidenteel benodigde gelden te dekken met opname uit de algemene reserve.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 21
Betere zichtbaarheid wijkagenten in de dorpen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat ieder dorp in beginsel twee wijkagenten heeft die in die specifieke dorpen werkzaam zijn en vaak goed werk doen;

dat vanuit de inwoners de behoefte bestaat om sneller en directer in contact te komen met de wijkagenten, zodat zaken sneller en effectiever kunnen worden aangepakt;

dat bekend is dat ook de wijkagenten zelf meer in de dorpen zelf willen zijn en ook hun zichtbaarheid willen vergroten, hetgeen ook in hun eigen belang is en in het belang van de veiligheid in het algemeen;

Verzoekt het College:

 • Om te bezien in hoeverre wijkagenten in de dorpen op vaste tijdstippen in de week spreekuren kunnen houden waardoor hun zichtbaarheid groter wordt en ook inwoners sneller de weg weten te vinden naar de wijkagenten.
 • en verzoekt de Burgemeester hierover in gesprek te gaan met de korpsleiding.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 22
Effectiviteit gemeentelijke uitgaven en tijdsbestedingen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat van groot belang is dat de gemeente constant de vinger aan de pols houdt voor wat betreft de effectiviteit van haar uitgaven en tijdsbestedingen van de medewerkers;

dat het goed is, zeker gezien de beperkte financiële middelen, maar ook zeker gezien de beperkte ambtelijke beschikbaarheid, om per voorstelt wat het College doet ook de effectiviteit mee te nemen in de overwegingen;

dat het daarbij gaat om zowel doeltreffendheid van het beleid en het concrete voorstel, als wel de kosteneffectiviteit. Met andere woorden, steeds zal bekeken moeten worden of de betreffende activiteit met minder middelen verricht kan worden, zal bezien moeten worden of de prestatie met minder geld kan worden uitgevoerd, dan wel met minder tijd en minder inzet van medewerkers / externen;

dat de Raad in deze een controlerende functie heeft en beter in stelling gebracht dient te worden;

Verzoekt het College:

 • Om twee keer per jaar inzicht te geven in de effectiviteit van de gemeentelijke uitgaven en tijdsbestedingen en de wijze waarop dat gebeurt;
 • en zoals het College al aangaf in de beantwoording van de eerste ronde van de Algemene Beschouwingen- de Auditcommissie om advies te vragen hoe in deze te handelen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 23
Historische druivenkwekerij Sonnehoeck

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat de Sonnehoeck fracties uit de Raad ontvangen heeft en dringend € 50.000,– per jaar nodig heeft voor de inzet van een ervaren opvolger van de heer G. van Leeuwen;

dat acuut daarop ingesprongen moet worden;

dat een renteloze lening van € 200.000,– te verdelen over 4 jaar de voorkeur heeft, waartegen wel een eerste hypothecaire inschrijving moet worden gegeven op de gehele onroerende zaak (dus de gehele Sonnehoeck);

dat een geldleningsovereenkomst daartoe de meest geëigende weg is;

Verzoekt het College:

Met de Sonnehoeck een leningsovereenkomst aan te gaan voor de duur van 4 jaren, ingaande 1 januari 2023 waarin naast hetgeen hiervoor is aangegeven (€ 50.000,– per jaar en tegen eerste hypotheekstelling) het College de nadere uitwerking bepaalt.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 24
Nieuwe aanpak zorg en welzijn

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

dat de jeugdzorg in Westland de laatste jaren stagneert: hoge kosten, lange wachttijden, ondanks diverse pogingen geen uitzicht op verbetering;

dat de WMO in Westland kampt met lange wachtlijsten, stijgende kosten o.m. door vergrijzing, weinig of geen preventie;

dat daarnaast ook in Westland een toename van werkloosheid en kosten verwacht wordt;

dat een laag rendement is van re-integratie;

dat de schuldhulpverlening in Westland langdurige trajecten laat zien en hoge kosten;

dat een andere aanpak dringend nodig en nuttig is;

dat het College over wil gaan tot het maken van 1 loket, de zgn. centrale toegang, als vervanging van de huidige 5 loketten, het zgn. Team Toegang;

dat het nevenvoordeel van 1 centraal loket is dat de verschillende “domeinen” met elkaar verbonden worden zoals sociaal / medisch / onderwijs / participatie etc.;

dat het doel moet zijn: een beter resultaat tegen lagere kosten;

dat het College in het CWP op pag. 17 “een toegang tot zorg” bepleit en in de begroting 2023 daarvoor bedragen voorzien worden;

dat de Raad wel de navolgende wensen wenst mee te geven;

Verstaat dat de navolgende verbeteringen zichtbaar gerealiseerd worden:

 • directe actie na melding door een inwoner. In principe 2 werkdagen na telefonisch contact en als dat nodig is binnen 7 werkdagen huisbezoek;
 • direct na het huisbezoek een plan van aanpak en directe start met de aanpak;

Verzoekt het College:

 • vanaf de zomer 2023 alle jeugdmeldingen, alle meldingen Wmo en alle meldingen schuldhulpverleningen via Team Toegang te laten verlopen;
 •  inzicht te geven uiterlijk eind 2024 in het bereikte resultaat: lagere kosten / betere resultaten;
 •  2 keer per jaar de Commissie MO te informeren over de voortgang en behaalde resultaten.

Gaat over tot de orde van de dag.

Motie 25
Verhuizing WOS naar de Veiling om realisering B2 snel mogelijk te maken

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 2022.

Overwegende:

Snelle realisering van B2 in ‘s-Gravenzande dringend gewenst is;

Snelle realisering alleen mogelijk is als de WOS snel kan verhuizen naar de Veiling in Poeldijk;

Het belangrijk is dat de Raad de verhuizing steunt;

Betere informatie van de Raad mits mogelijk vanuit het College over de voortgang;

Betere informatie vanuit College naar de initiatiefnemer over de voortgang;

Verzoekt het College:

 1. Het daarheen te leiden dat de WOS inderdaad op korte termijn kan verhuizen naar de Veiling en daartoe met de WOS tot afspraken te komen;
 2. Met de Beheersstichting in de Veiling voor het einde van het jaar te komen tot afspraken waardoor de verhuizing van de WOS naar de Veiling op korte termijn mogelijk wordt;
 3. Aan de Raad een voorstel te doen over de financiële gevolgen van de verhuizing en dat gekoppeld aan een tijdschema;

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Back To Top