skip to Main Content

Motie inzake Openhouden en voortbestaan De Leuningjes

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Inzake: openhouden en voortbestaan De Leuningjes

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 26 januari 2016

 

Overwegende:

 

dat de wethouder toegezegd heeft in januari wederom met de Raad/commissie van gedachten te wisselen over De Leuningjes;

dat uit antwoorden op artikel 26-vragen van VVD Westland en Westland Verstandig blijkt dat op korte termijn verder niets zal gaan gebeuren aan De Leuningjes

dat voorts vanuit De Leuningjes wordt bericht dat als alle materialen worden afgevoerd en niet meer worden teruggebracht, dat dan inderdaad alles nieuw gekocht moet worden;

dat de gemeente verhuurder is en de asbestproblematiek toch geheel voor rekening en risico van de gemeente dient te komen;

dat Poeldijk er belang bij heeft dat geen onomkeerbare situatie door deze asbestkwestie ontstaat;

dat de aankondiging dat pas in maart een voorstel aan de Raad wordt voorgelegd en pas nadien uitvoering plaatsvindt, doet vermoeden dat voor de zomer De Leuningjes niet meer open kan en De Leuningjes niet over de zalen Gerbera en Roos kan beschikken;

dat voorts ten onrechte nu ook weer een verband gelegd wordt met het accommodatiebeleid en de opdracht om de gemeentelijke vastgoedportefeuille te optimaliseren;

dat voorts zonder onderbouwing wordt aangegeven dat een snelle en simpele sanering even duur is als de grondige sanering;

dat ook niet in te zien valt waarom een totaal kredietvoorstel gedaan moet worden. Evenals in Wateringen kan toch volstaan worden met een beperkt krediet op voorhand om dan later met een definitief krediet te komen;

dat zelfs zo nodig de € 825.000,– beschikbaar gesteld dient te worden uit de algemene reserve, het bedrag zoals het College dat noemde voor de totale sanering, en het niet gebruikte deel kan dan teruggestort worden in de algemene reserve in het kader van de Voortgangsrapportage College Werkprogramma en de Prorap, zodat het College dan daar ook rekening mee kan houden;

 

Draagt het College op:

  1. Te onderbouwen en deugdelijk aan te geven dat de door het bestuur van De Leuningjes geopperde snelle sanering met snelle ingebruiknamemogelijkheid even duur is als volledige sanering;
  2. Nu per ommegaande te komen met een concreet voorstel op welke wijze de gemeente als verhuurder de saneringskwestie voortvarend oplost;
  3. Aan te geven welke waarborgen de gemeente geeft dat gedurende de huidige situatie De Leuningjes financieel niet ten onder gaat.

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top