skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig wil een extra raadsvergadering op korte termijn over het achterhouden belangrijke Provinciebrief (over afbouw gemeenteschuld en het kritisch bekijken van de grondpositie) en over de € 2.000.000,– die betaald werden aan de raadsaccountant over 2010 -2014;

 

Westland Verstandig wil een extra raadsvergadering op korte termijn over het achterhouden belangrijke Provinciebrief (over afbouw gemeenteschuld en het kritisch bekijken van de grondpositie) en over de € 2.000.000,– die betaald werden aan de raadsaccountant over 2010 -2014;

Westland Verstandig heeft de andere politieke partijen en burgemeester Van der Tak gevraagd een extra raadsvergadering te houden over een tweetal onderwerpen. Beide onderwerpen dienen op korte termijn in de Raad besproken te worden. Waarom? Omdat de geloofwaardigheid van het College aan de orde is. Dit kan niet wachten tot halverwege oktober. Zowel de raadsfracties als de burgemeester reageren niet op het verzoek van Westland Verstandig. Er moeten 8 raadsleden akkoord gaan met het verzoek om een extra vergadering .

Wat is er zo ernstig.

Op 3 augustus 2015 is een brief gericht aan de Raad binnengekomen. Die brief is opengemaakt door de burgemeester en die heeft hem niet doorgezonden aan de Raad, maar achtergehouden gedurende 6 weken. De burgemeester heeft het openingsrecht van aan de Raad gerichte brieven, maar heeft natuurlijk een informatieplicht en de plicht brieven onverwijld door te zenden aan de Raad. Het betrof een belangrijke brief van de Provincie over de jaarrekening. De Provincie is van mening dat de gemeente Westland de te hoge schuldpositie van bijna € 400.000.000,– moet afbouwen en de te grote en gevaarlijke grondpositie en bouwrijpmaakkosten zeer nauw in de gaten moet houden. Onderzoek van Westland Verstandig wees uit dat alle andere aan de Raad gerichte brieven in de periode rond 3 augustus binnen 1 à 2 dagen aan de Raadsgriffier werden doorgezonden. Voorts is gebleken dat de burgemeester vanaf begin augustus het antwoord op de brief ambtelijk heeft laten voorbereiden en pas op 11 september werd de aan de Raad gerichte brief -dus ca 6 weken na ontvangst- bij de griffie bezorgd. Op 8 september is de aan de Raad gerichte brief in het College besproken. In de tussentijd werd geen rekening gehouden met het verzoek van de Provincie dat de schuld niet mocht oplopen en zo kon onder meer de gunning van het gemeentehuis, zonder dat de Raad en de bevolking op de hoogte waren van de brief, getekend worden. Dit laatste heeft aanzienlijke gevolgen voor de gemeenteschuld en deze loopt daardoor fors op.

In korte tijd is het de tweede keer dat het College voor de Raad bestemde belangrijke stukken over de financiën achterhoudt. Eerder werd het zeer belangrijke verslag van bevindingen van Deloitte over de jaarrekening al circa 10 dagen voor de Raad achtergehouden. De Raad kreeg dat verslag pas op de avond voor de raadsbehandeling, gelijk met de reactie van het College. Daardoor konden raadsleden geen vragen meer aan de accountant stellen en werd de behandeling van de jaarrekening op 14 juli een farce.

De tweede kwestie zijn de accountantskosten over 2010-2014 en de hoeveelheid adviezen die het College heeft ingewonnen. Deloitte heeft voor de opdrachten van het College circa € 1.500.000,– berekend. De Raad wist dit niet en kon dit ook niet weten. In de jaarrekening staat geen totaalpost accountantskosten. Die kosten zijn in de jaarrekening niet als zodanig aangegeven en zijn opgenomen zonder expliciete vermelding in de diverse programma’s. Hier had het College een informatieplicht. Wellicht zijn -gezien de giga omvang van de bedragen- de Europese aanbestedingsregels zelfs geschonden. Zeker gezien het door de Raad afgesproken bedrag voor de controle van de jaarrekening -eerst € 55.000,– per jaar en in latere jaren hoger -is het door Deloitte in rekening gebrachte exorbitant te noemen en niet aanvaardbaar. Voeg daarbij het enorme aantal opdrachten van het College en dan zal duidelijk zijn dat hier iets fundamenteels onjuist is. Overigens zijn voor 2014 die opdrachten niet bekend omdat toen Deloitte blijkbaar niet meer durfde de adviezen te noemen en te factureren, gezien de kritiek van Westland Verstandig. Voorts heeft de accountant aan de Raad te veel in rekening gebracht, althans meer dan afgesproken, zonder opgave van reden.

Al deze kwesties deugen volgens de fractie van Westland Verstandig niet en het College dient hier op de kortst mogelijke termijn verantwoording over af te leggen. Daarna zullen de politieke gevolgen bekeken moeten worden. Of willen de andere raadsfracties ook dit weer met de mantel der liefde bedekken en de ogen sluiten voor een College dat de Raad en dus ook de Westlandse bevolking niet informeert door de raadsbespreking op de lange baan te schuiven. Westland Verstandig heeft het punt van de noodzaak van een extra raadsvergadering laten agenderen voor de Presidiumvergadering van vandaag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top