skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanstelling coördinator voor wijk- en buurtverenigingen Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanstelling coördinator voor wijk- en buurtverenigingen Westland

 

Vraag 108 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

In Westland zijn een aantal wijkverenigingen actief en handhaven en verbeteren de leefbaarheid van delen van dorpen. Zij doen dat door activiteiten te organiseren, door inwoners te betrekken bij hetgeen van belang is voor de wijk, maar ook door het behartigen van de belangen van leden. Zij doen dat onder het motto “voor elkaar, met elkaar”. Ook organiseren wijkverenigingen inzamelacties, bijvoorbeeld voor de Voedselbank in de betreffende wijk en ook dat is een goede samenbinder. Dit soort wijkverenigingen wordt geleid door vrijwilligers die daar in een aantal gevallen best wel veel tijd aan besteden.

Een goed voorbeeld van een wijkvereniging is de Wijkvereniging Druivenblok in Wateringen waar bezielende bestuurders op vorenstaande wijze inhoud geven aan de wijkverenigingen.

Vanuit de wijkverenigingen komt de wens om een coördinator bij de gemeente te krijgen zoals dat voorheen ook het geval was. Met die coördinator kunnen bepaalde zaken dan besproken worden en kunnen korte lijnen tussen de gemeente en de betreffende wijkvereniging worden aangehouden.

Dit leidt tot de concrete vragen:

  1. Onderstreept uw College met Westland Verstandig het belang van wijkverenigingen in de Westlandse dorpen?
  2. Is het College bereid om een coördinator aan te stellen voor alle wijkverenigingen in Westland, die dan faciliterend kan zijn en ook mogelijkerwijs bruggen kan vormen tussen de diverse wijkverenigingen zodat men van elkaars handelen en activiteiten wellicht kan leren?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top