skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten over de wijze waarop de gemeente omgaat met klachten-meldingen-ideeën

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

13 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake klachten over de wijze waarop de gemeente omgaat met klachten / meldingen / ideeën

 

Vraag 107 2022-2026

Edelachtbaar College,

Nog steeds komen er bij onze fractie klachten binnen over de wijze waarop de gemeente omgaat met klachten / meldingen / ideeën. Als dat telefonisch gebeurt, dan wordt nog steeds aangegeven dat telefonische meldingen niet afdoende zijn en dat men moet melden via een digitaal formulier. Nou kunnen een groot aantal melders dat laatste niet omdat zij niet over de mogelijkheden beschikken, terwijl een aantal anderen dat ook vreemd vinden omdat zij vinden dat een telefonische melding toch ook afdoende moet zijn.

Westland Verstandig vindt in feite dat ook telefonische meldingen in het systeem moeten kunnen worden opgenomen zodat iets met de melding / klacht / idee gebeurt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om de dienstverlening richting onze inwoners zo in te richten dat ook telefonische meldingen mogelijk zijn en dat zo nodig de telefonische melding bevestigd wordt aan de betreffende melder / klager / ideevormer en dat dan aan degene die telefonisch meldt de vraag wordt voorgelegd hoe dat het beste kan, ofwel per mail ofwel een brief die met de postduif bezorgd wordt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top