skip to Main Content

Vragen aan College inzake kruising Dijkweg / N213

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

13 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake kruising Dijkweg / N213

 

Vraag 106 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft al een aantal keren aandacht gevraagd voor de kruising Dijkweg / N213. Te snel rijden, teveel lawaai en heel veel overlast voor de omwonenden.

De wethouder heeft eerder toegezegd dat er camera’s zouden komen, maar die verschijnen maar niet. Elders op de N213 zijn dergelijke camera’s wel heel snel geplaatst. Waarschijnlijk gaat de Provincie daarover, maar de gemeente kan dat van de Provincie verlangen en dat was ook de stand van zaken al weer geruime tijd geleden. Ook op dit dossier zien we te weinig actie en te weinig voortvarendheid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom wordt geen actie ondernomen middels onder meer flitspalen om de kruising Dijkweg / N213 nu eindelijk eens aan te pakken?
  2. Er zou ook sprake zijn van het plaatsen van geluidschermen, maar ook die zien we maar niet komen. Hoe staat het daarmee?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top