skip to Main Content

Vragen aan College inzake volstrekt ongewenste scheiding bedrijventerrein Honderdland en bestaande woningen langs Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

13 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake volstrekt ongewenste scheiding bedrijventerrein Honderdland en bestaande woningen langs Maasdijk

 

Vraag 105 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Maasdijk 35 tot en met 39 terzake van het navolgende al jarenlang lopende probleem.

Zoals de Raad ook heeft geconstateerd en ook vastgesteld, zou de ontwikkeling van Honderland plaatsvinden met handhaving van de woningen langs de Maasdijk. Dat betekende in feite dat Honderland zich zou uitstrekken tot vlak achter die woningen en dat is ook daadwerkelijk geschied. Destijds in de weerlegging van de zienswijze en ook bij de behandeling van de zienswijze is steeds toegezegd dat er een robuuste groene omzoming zou plaatsvinden en dat tussen de bedrijfshallen en de woningen dat groen de aanwezigheid van hoge hallen zou camoufleren.

Achter de woningen zoals hiervoor genoemd, is dat echter niet gebeurd. Komende vanuit de woningen is er een omhoog lopend stukje groen en daarbovenop is dan de hal gerealiseerd. Er is een duidelijk hoogteverschil met het perceel waarop de hal staat en de woningen omdat de woningen veel lager liggen. Bijgaande foto’s tonen dat aan.

Nu heeft de ontwikkelaar op de rand van het perceel vlakbij de woningen een hoog hekwerk geplaatst en de bewoners accepteerden dat niet, hebben om handhaving gevraagd en zijn ook in het gelijk gesteld door de bezwaarschriftencommissie omdat het hekwerk in strijd met het bestemmingsplan geplaatst was. De bewoners hebben steeds aangegeven dat het hekwerk teruggeplaatst zou moeten worden richting de hal en dat het stukje groen tussen de woningen en de hal robuust zou moeten worden ingericht en niet zoals nu het geval is, gras met een aantal nu al afstervende bomen.

Het hek in combinatie met het groen is geen gezicht vanuit de woningen en de hallen leveren nu ook grote problemen op. Het probleem zit erin dat HOC destijds geen rekening gehouden heeft met de groenbestemming van de strook en de strook groen ook verkocht heeft aan degene die eigenaar van de bedrijfshal is die op het perceel staat. Dat betekent natuurlijk dat er geen enkele garantie is voor de bewoners dat de groenstrook goed wordt ingericht omdat het privaat eigendom is. Dit is in strijd met het bestemmingsplan en ook in strijd met de afspraken die de gemeente met HOC gemaakt heeft over de inrichting van het perceel.

Nu heeft HOC aangeboden om het hoge hekwerk wat dus niet kan omdat er geen vergunning mogelijk is, te vervangen door een hekwerk van 1 meter omdat daarvoor geen vergunning nodig is. HOC dient echter dat hek gewoon te verplaatsen richting de hal en dient robuust groen aan te brengen. Voorts hebben de bewoners er belang bij dat vanaf het bedrijventerrein geen medewerkers zich op de huiskavels kunnen gaan begeven omdat die huiskavels daar niet op zijn ingericht. De betreffende personen die afkomstig zijn van het bedrijventerrein hebben ook niets te zoeken op de privékavels, omdat daar enkel geparkeerd wordt en de bijgebouwen zich bevinden. Dus de bewoners hebben wel er belang bij dat een deugdelijke afscheiding plaatsvindt, alleen dichter bij de hal zodat de groenstrook beter kan worden ingericht.

De gemeente heeft inmiddels de kant gekozen van HOC en meent dat HOC kan volstaan met de plaatsing van een hek van 1 meter en dat er verder niets aan het groen behoeft te gebeuren. Dit is voor de bewoners terecht onacceptabel.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is vorenstaande situatie uw College bekend en waarom wordt niet met HOC indringend gepraat, in zoverre dat HOC haar verplichtingen nakomt richting de bewoners en ook HOC erop wijst dat in het kader van het bestemmingsplan een robuuste groene afscheiding tussen de woningen en de te bouwen bedrijfshallen zou plaatsvinden, hetgeen in dit geval niet geschiedt?
  1. Is het College bereid om alsnog met HOC eventueel de eigenaar van het perceel en de omwonenden overleg te gaan voeren hoe deze situatie op te lossen is?
    De oplossing is vrij eenvoudig en is ook niet voor HOC of de eigenaar schadelijk als het hek teruggeplaatst wordt dichter bij de hal en dat het perceel goed wordt ingericht als groen. Dat kan door de bewoners zelf gebeuren, zij zijn daartoe bereid, ofwel door de eigenaar van het perceel ofwel door HOC en in ieder geval zou HOC, want haar positie is eindig in deze, ervoor moeten zorgdragen dat het robuuste groen ook daadwerkelijk wordt aangebracht.
  1. De bewoners maken zich thans ernstig ongerust omdat er onomkeerbare situaties dreigen te ontstaan en HOC op een handige wijze tracht uit te komen onder de handhavingsplicht van het College met betrekking tot het huidige hekwerk. Het College werkt toch niet mee aan dit soort strategieën om daarmee de bewoners de dupe te laten zijn? Ook op dit punt op korte termijn duidelijkheid en helderheid.
  1. Is het niet zinvol om een mediationtraject te gaan volgen met de bewoners, de eigenaar van het perceel, HOC en de gemeente, hoe deze situatie die voor de bewoners zeer vervelend is, op te lossen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top