skip to Main Content

Vragen aan College inzake wijze van reconstrueren wegen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

12 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wijze van reconstrueren wegen in Westland

 

Vraag 104 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Herenstraat in Wateringen die ons bijgaande tekeningen ter hand stellen. Blijkbaar is ook bij de Herenstraat het voorlopige plan om fietsen en parkeren om te keren zoals dat ook bij de Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande is gedaan en waar bewoners heel ongelukkig mee zijn vanwege de verkeersonveiligheid die het gevolg daarvan is. Stilstaande auto’s zijn een gevaar voor fietsers, spiegels worden aan de buitenzijde van de weg afgereden omdat de wegen te smal worden, terwijl ook er een volstrekt onoverzichtelijke situatie ontstaat bij woningen die toegang hebben tot de openbare weg en bij zijwegen.

De constructie van de omkering parkeerplaatsen en fietsen lijkt correct bij lange doorgaande wegen zonder heel veel zijwegen en bij een strook die voldoende breed is tussen het fietspad en de geparkeerde auto’s. Als dat niet het geval is, dan geeft dat vorenstaande problemen.

Nu blijkbaar ook bij de Herenstraat weer dit soort onveilige reconstructies voorliggen, is de vraag in welke gevallen dat nog meer het geval is in Westland. Er gebeurt al heel weinig aan wegen, te weinig naar het oordeel van Westland Verstandig, en wat er gebeurt is dan ook nog niet correct, althans daar zijn de bewoners niet blij mee en terecht omdat iedereen kan zien en begrijpen dat het verkeersonveilig is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Klopt het dat voor de Herenstraat in Wateringen eveneens plannen bestaan om reconstructies te gaan toepassen met omkering fietsen en parkeren?
  2. Klopt het dat bij de Herenstraat ook nog eens heel veel parkeerplaatsen worden opgeofferd vanwege die systematiek?
  3. Klopt het ook dat de Herenstraat zelf dan nog smaller gaat worden dan hij nu al is waardoor ofwel verdere verkeersopstoppingen zullen ontstaan ofwel als het niet druk is, een racebaan net zoals bij de Koningin Julianaweg in
    ’s-Gravenzande zal ontstaan?
  4. Hoeveel plannen zijn er nog meer in Westland waar de omkering parkeren / fietsen voorligt en kan het College aangeven in welke gevallen daar sprake van is en wanneer die plannen ter uitvoering gebracht worden en of deze nog voor wijziging vatbaar zijn?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top