skip to Main Content

Vragen aan College inzake herinrichting zogenaamde Mumsenplein ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake herinrichting zogenaamde Mumsenplein ‘s-Gravenzande

 

Vraag 109 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de Mumsenstraat / Prof. Van Arkelstraat in ’s-Gravenzande met het verzoek te bezien in hoeverre het zogenaamde Mumsenplein heringericht kan worden. Nu kan menigmaal de vuilniswagen bochten niet halen omdat auto’s vervelend geparkeerd staan. Ook staan er auto’s vaak maandenlang en dat zijn met name auto’s met een buitenlands kenteken. Die zouden eigenlijk door de gemeente verwijderd moeten worden, althans de eigenaar zou een bericht moeten ontvangen dat deze auto’s op die plek niet gewenst zijn en verplaatst moeten worden naar elders. Openbare parkeerplaatsen zijn geen garages voor het langdurig laten staan van auto’s die voor de rest niet gebruikt worden.

Verder zou het Mumsenplein een opknapbeurt moeten krijgen en zouden wellicht de aanwezige afvalcontainers verplaatst kunnen worden naar een andere plek en zou ook de toegangspoort tot het speelterrein verdere aanpassing behoeven. Dit is een kwestie van uitwerking uiteraard.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bereid om in overleg met de omwonenden van het Mumsenplein te komen tot een herinrichting van dat plein, zodat ook wellicht meer parkeerplaatsen kunnen ontstaan en er een veel leuker en effectiever plein ontstaat?
  2. Als het College het vorenstaande bevestigend beantwoordt, wanneer zou dat dan kunnen geschieden?

(De gegevens van de bewoners heeft onze fractie en deze kunnen aan het College verstrekt worden.)

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top