skip to Main Content

Vragen aan College inzake gevolgen intrekking vergunning Provincie van vergunning voor plan bouw 133 dure woningen in plan Rijnweg-Slaperdijk Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

17 juli 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gevolgen intrekking vergunning Provincie van vergunning voor plan bouw 133 dure woningen in plan Rijnweg / Slaperdijk Monster

Vraag 110 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bijgaand besluit van de Omgevingsdienst / Provincie werd vorige week gepubliceerd. Ingetrokken werd een in 2020 verleende vergunning. Wat en waarom is niet duidelijk omdat het besluit nergens te vinden is. De Raad wist niet dat dit besluit er aan zat te komen. Onze fractie was tegen het door het vorige College toegestane bouwplan van OWBZ, vanwege de ligging tegen de duinen, de te beperkte wegenstructuur en het bouwen weer van alleen maar erg dure woningen tussen € 450.000,– en € 900.000,–. De publicatie wordt bijgevoegd. Inmiddels nam de meerderheid van de Raad wel het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan.

Bijlage artikel 42-vraag 110 Beschikking Wet natuurbescherming 14-7-23

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Welke gevolgen heeft het hiervoor genoemde besluit voor het eventueel doorgaan van het bouwplan?
  2. Als die gevolgen er wel zijn, was het College bekend met het plan van ODH / Provincie om dit besluit te nemen?
  3. Als het College bekend was met het voornemen, waarom is de Raad niet geïnformeerd?
  4. Als er geen vergunning door de Provincie gegeven is, is het dan zinvol om dit plan door te zetten of dit gebied maar als groengebied aan de duinen toe te voegen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top