skip to Main Content

Vragen aan College inzake geluidsscherm ’t Perron De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

17 juli 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake geluidsscherm ’t Perron De Lier

 

Vraag 111 2022-2026

Edelachtbaar College,

De gemeente is al jaren lang bezig met een geluidsscherm ter hoogte van ’t Perron in De Lier om dat daar te plaatsen en door trekken, zodat ook de woningen aan de Koningin Julianalaan beschermd worden tegen geluidshinder van de provinciale weg N223.

In het memo van 20 juli 2022 heeft wethouder Varekamp aangegeven dat de vraag aan de wegbeheerder van de Provincie Zuid-Holland zou worden voorgelegd. Tot op heden hebben de bewoners niets vernomen. Tijdens de hoorzitting inzake het bezwaar tegen de plaatsing van het geluidsscherm is voorts door de gemeente toegezegd dat er geluidsmetingen gedaan zouden worden en dat zodra de cijfers beschikbaar waren deze ook zouden worden afgegeven. Naar de beleving van de bewoners is de geluidshinder ter hoogte van hun perceel groter dan ter hoogte van ’t Perron en daar is wel een geluidsscherm geplaatst.

De bewoners willen een passende maatregel om het geluid veroorzaakt door verkeer op de N223 terug te dringen. Waalpartners heeft in 2019 een passende maatregel voorgeschreven met een barrière van beton of anderszins van 100 cm hoog die het geluid absorbeert. Destijds is een dergelijke voorziening niet aangebracht.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom is een en ander niet vervolgd na de uitdrukkelijke toezegging in juli 2022?
  2. Is het College bereid om hier de gewenste voorzieningen te treffen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top