skip to Main Content

Vragen aan College inzake aantrekkelijk houden rondvaarten door Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 juli 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aantrekkelijk houden rondvaarten door Westland

 

Vraag 014 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door degenen die rondvaarten door onze Westlandse wateren organiseren.

Steeds drukker wordt het met het aanleggen van boten aan de kant van de vaarwegen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Wel is er een probleem als geen goede doorvaart meer mogelijk is omdat aan beide zijden boten liggen, waardoor de doorvaart minder dan 4 meter wordt. Met name de grotere rondvaartboten kunnen dan bijvoorbeeld lastig of niet meer de Naaldwijksevaart op, hetgeen bezwaarlijk is.

Zoals vaker zeggen de handhavers van Delfland dat het een gemeentezaak is en de gemeente verwijst weer naar Delfland. Het gevolg is dat er niets gebeurt en er geen acties worden ondernomen. Met een beetje goede wil zouden hier praktische oplossingen voor moeten kunnen worden getroffen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om een aantal praktische uitgangspunten, al of niet via de APV, uit te werken waardoor vorenstaande situaties van een te smalle doorvaart voorkomen kunnen worden?
  • Hoe kan voorkomen worden dat degenen die de rondvaarten organiseren van het kastje naar de muur gestuurd worden, waarbij Delfland en de gemeente beiden geen verantwoordelijkheid nemen en naar elkaar verwijzen? Kan dit met Delfland kortgesloten worden, zodat er één aanspreekpunt is waaruit dan ook daadwerkelijk actie kan worden ondernomen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top