skip to Main Content

Vragen aan College inzake afvalverwerking huishoudens in gemeente Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

19 december 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake afvalverwerking huishoudens in gemeente Westland

 

Vraag 811 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Destijds is de wijziging van het ophalen van het afval door het College bekend gemaakt en er zou ook ruimschoots gecommuniceerd worden met onze inwoners door gerichte campagnes. Daarvan heeft onze fractie weinig gemerkt en ook komen bij onze fractie de laatste weken frequent vragen over die veranderingen, onder meer op het gebied van papier. Waarom is niet een deugdelijke campagne gevoerd hoe het afval ingezameld gaat worden door de gemeente?

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om alsnog zo snel als mogelijk een doelgerichte campagne te voeren en ook aan te geven wat er verandert en hoe de diverse afvalstromen moeten worden aangeleverd?
  • Met name de verwarring over het papier en de verenigingen, kerken en scholen doet bij vele inwoners de vraag rijzen hoe dat nu verder moet, maar dat moet gewoon in de papierbak gestopt blijven worden terwijl de containers van de verenigingen, kerken en scholen nog een jaar blijven staan. Is het niet goed dat het College ook dat beter naar buiten brengt zodat een ieder weet waar hij aan toe is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top