skip to Main Content

Vragen aan College inzake al jaren leegstaand pand te De Lier aan de Hoofdstraat en nieuwbouw

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

21 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake al jaren leegstaand pand te De Lier aan de Hoofdstraat en nieuwbouw

 

Vraag 117 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen berichten binnen van Lierse inwoners over de stagnatie in de nieuwbouw op de plek aan de Hoofdstraat tegenover de nieuwbouw oude gemeentehuis en waar voorheen een assurantiekantoor zat. Gezien de locatie zouden daar woningen, waar veel vraag naar is, hoogst gewenst zijn.

Navraag wijst uit dat de woningbouwplannen stuiten op onwil vanuit de gemeente. De gemeente wil op die plek alleen huurappartementen en beneden kantoor en mogelijk detailhandel. Westland Verstandig acht het moment gekomen om nu eindelijk eens te komen tot actie. Opvallend is dat de gemeente zelf op de plek van het voormalige gemeentehuis wel akkoord ging met koopappartementen en nu daar van afwijkt. Ook lijkt een concentratie van winkels in de Hoofdstraat bij te dragen aan een gezellig winkelcentrum zodat niet valt te begrijpen waarom nu aan dit pand specifieke voorwaarden worden gesteld. Als huurappartementen niet realiseerbaar zijn, dan zal om pragmatische redenen voor koopappartementen gekozen moeten worden. Als op de begane vloer enkel woningen realiseerbaar zijn, dan moet daar ook voor  gekozen worden.

Westland Verstandig is voor een aanpak die op korte termijn tot resultaat leidt en wenst dat gestopt wordt met verder traineren van dit soort plannen. De enige eis die belangrijk is, is dat het te realiseren plan goed ingepast wordt in de omgeving, dus niet te massaal en te hoog, en dat het past in de omgeving. Huur of koop mag niets uitmaken en ook als er woningen in de plint (begane vloer) moeten komen, dan zal daarmee akkoord gegaan moeten worden. Hetzelfde geldt voor de parkeereis en ook daar zal pragmatisch mee omgegaan moeten worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Klopt het dat de geplande nieuwbouw stagneert door vorenstaande eisen van de gemeente Westland?
  2. Zo ja is het College het dan met de fractie van Westland Verstandig eens dat op zo kort mogelijke termijn dit al te lang leegstaande pand vervangen moet worden door een appartementencomplex met koopappartementen?
  3. Waarom denkt het College nog steeds zo beperkt en wordt niet geluisterd naar het gezond boerenverstand en wordt niet op resultaat gewerkt, los van allerlei regeltjes die ons ook niet veel verder brengen?
  4. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat nu op de kortst mogelijke termijn de bestemming van het perceel gewijzigd moet worden en dat het College meewerkt aan de komst van woningen op deze plek voor onder meer senioren? Is deze locatie niet geschikt voor het initiatief van Lierse senioren om een groepswoonappartementencomplex op deze plekke te realiseren en dat snel te doen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top