skip to Main Content

Vragen aan College inzake blijvende klachten over niet goede dienstverlening vanuit de gemeente

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

20 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake blijvende klachten over niet goede dienstverlening vanuit de gemeente

 

Vraag 116 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie blijft, zeker nu in deze zomertijd, overladen worden met klachten over niet adequaat reagerende gemeente. Het gaat dan met name op het gebied van de uitvoering regelmatig fout.

Zo doet zich in De Lier aan de Leeuweriklaan het navolgende voorval voor. Dit staat niet op zichzelf, er zijn meerdere voorbeelden en we proberen dat ook intern bij de gemeente aan te kaarten, maar daar volgt weinig c.q. te weinig respons op.

Op 3 juli hebben de bewoners net als vorig jaar een klacht ingediend omdat de sloot achter de woningen niet meer kan doorstromen omdat de sloot vol met riet staat. Zeker in deze tijd van botulisme is dat best een probleem. Op die klachtmail is geen enkele reactie gekomen. De zaak is wel urgent uiteraard.

Vorig jaar is na de zomer het riet weggehaald en toen hebben de bewoners nog aangegeven aan degene die het werk uitvoerde om het riet met wortel en al eruit te halen, maar dat deed men niet en vandaar dat dit jaar de overlast nog veel groter is. Wel is op 4 juli gestart met het weghalen van het riet, maar ze hebben maar de helft weggehaald omdat dat de opdracht was. De andere helft zou van de bewoners zelf zijn, maar de bewoners hebben steeds aangegeven dat de gemeente de rietplanten heeft neergezet en dus ook dezelfde rietplanten als ze dan uitdijen, moeten weghalen. Dat is ook vorig jaar gebeurd door de gemeente. De bewoners vinden dus primair dat dat door de gemeente had moeten gebeuren, maar als de gemeente van oordeel is dat dat niet door de gemeente zelf moet gebeuren, dan hadden de bewoners gaarne dat vooraf geweten en had mogelijkerwijs overleg kunnen plaatsvinden over het betalen van een kleine bijdrage door de bewoners om het probleem radicaal en goed op te lossen.

Overigens zijn de bewoners van mening dat zij niet over de sloot gaan, maar alleen over de beschoeiing. De gemeente moet dus al het riet weghalen. Ook hierover is wederom geklaagd, maar ook daarop natuurlijk geen reactie.

Hier gaat het om twee zaken. Allereerst de weigering om te reageren op klachten en vervolgens een uitvoering te doen die niet logisch en niet redelijk is en ook niet in het belang van de gemeente of in het belang van de bewoners is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Gaat het College vorenstaande situatie oplossen door alsnog alle riet weg te halen?
  2. Waarom wordt niet adequaat gereageerd op klachten vanuit bewoners over zaken die spoedeisend zijn en waarom wordt niet op deugdelijke wijze gecommuniceerd met bewoners?
  3. Betekent deze wijze van aanpak niet dat er nog veel meer nodeloze tijd van de ambtelijke organisatie nodig is dan wanneer men direct na de klacht reageert en ook daadwerkelijk de klacht ter hand neemt en oplost?
  4. Wat doet het College eraan om binnen de organisatie strakkere lijnen te gaan hanteren, zodat dit soort uitwassen niet meer voorkomen?
  5. De inwoners vertrouwen ons als gemeentebestuur, maar dan moet dat vertrouwen ook waargemaakt worden. Is het College het daarmee eens?
  6. Is het College het ook met de fractie van Westland Verstandig eens dat vorenstaand voorbeeld niet op zichzelf staat, maar dat er bij voortduring zaken niet op orde zijn daar waar dat wel op een gemakkelijke manier te organiseren zou zijn. Is het College het hiermee eens?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top