skip to Main Content

Vragen aan College inzake vervelende communicatie vanuit de gemeente en onnodig traineren verzoeken inwoners

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

20 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake vervelende communicatie vanuit de gemeente en onnodig traineren verzoeken inwoners

 

Vraag 115 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie sprak op ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande met bewoners uit de Verhulstlaan in ‘s-Gravenzande waar sedert 2020 een eengezinswoning wordt bewoond door 6 tot 8 arbeidsmigranten van een de gemeente bekend uitzendbureau in Westland. Voor bewoning is zonder meer een omzettingsvergunning nodig die er niet is en ook niet gegeven zal kunnen worden. Sprake is van bewoning door meer dan 1 huishouden en dus illegaal. De bewoners zijn al sedert 2020 bezig om de gemeente te bewegen tot handhaving. Nu al meer dan 3 jaar worden de bewoners aan het lijntje gehouden.

Op 17 maart 2020 deelt het College mede dat een onderzoek wordt ingesteld dat 8 weken zal duren en daarna valt het College stil. Na vele verzoeken van de bewoners ontvangen zij op 17 juli 2023 een brief van het College dat … er een onderzoek wordt ingesteld dat meer dan 8 weken zal duren. Bewoners furieus en terecht. Dit kan echt niet. De strijdige bewoning is eenvoudig te constateren door raadpleging van de registers, ter plekke een onderzoek te doen ofwel bij het bekende uitzendbureau navraag te doen over deze illegale bewoning van een schaarse woning.

Westland Verstandig acht deze gang van zaken -zacht gezegd- niet correct en steekt schril af tegen gevallen waar het College met gestrekt been ingaat in soortgelijke situaties en zelfs ook optreedt in gevallen die veel minder ernstig lijken dan de bewoning door 6/8 arbeidsmigranten van een woning midden in een woonwijk. De bewoners ondervinden heel veel overlast van de bewoning en vandaar dat ze onze fractie benaderen om actie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is vorenstaande casus bekend en is het College het met onze fractie eens dat onze inwoners een betere behandeling verdienen en niet aan het lijntje mogen worden gehouden?
  2. Hoe is het mogelijk dat dezelfde medewerker de brief van 2020 en de brief van 2023 schrijft en wordt het niet de hoogste tijd dat hier een veel strakkere aansturing plaatsvindt omdat dit soort brieven het imago van de gemeente ernstig schaadt? Hoe gaat het College dat doen?
  3. Wat gaat het College doen richting bewoners om dit weer goed te maken? Is het College het met onze fractie eens dat binnen 1 uur bekend kan zijn hoe de bewoning plaatsvindt (kennisname van de registers door gemeente, controle ter plekke en navraag bij het bekende uitzendbureau)?
  4. Als het juist is wat de bewoners aangeven, wat zijn dan de gevolgen voor dit uitzendbureau dat illegale situaties creëert en laat voortduren en zich niks aantrekt van klachten van buurtbewoners?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top