skip to Main Content

Vragen aan College inzake evenementen in Westland en de meldingen en tijdige vergunningverlening

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

20 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake evenementen in Westland en de meldingen en tijdige vergunningverlening

Vraag 114 2022-2026

Edelachtbaar College,

Geregeld worden bij de fractie van Westland Verstandig problemen gemeld inzake de vergunningverlening voor evenementen of het al of niet doen van meldingen.

De indruk bestaat dat nog lang niet alles goed en snel verloopt. Zo worden tijdig aangevraagde vergunningen voor evenementen vaak enkele dagen voor het evenement pas afgegeven of worden evenementen gehouden zonder dat omwonenden op de hoogte zijn en is vergeten een melding dan wel een aanvrage te doen.

Ook zien we dat door de gemeente plotsklaps voorwaarden aan de vergunning verbonden worden die belastend kunnen zijn voor de organisatie zonder dat de organisatie daar in gekend werd. Zo deed één van de wethouders aan omwonenden van Waterpop de toezegging dat tijdens het evenement door de tijdelijke afzetting van de Heulweg kan worden gereden, terwijl in alle jaren hiervoor de omwonenden hun auto zonder problemen buiten het afgezette deel van de Heulweg konden plaatsen, hetgeen geen problemen opleverde. Deze voorwaarde in de vergunning is niet nodig en geeft alleen maar onnodige stress bij de organisatoren. Aansprakelijkheidsvraagstukken doen zich dan voor. Gezien het feit dat de vergunning pas deze week verleend werd aan Waterpop kan de organisatie niets anders dan maar akkoord gaan. De reden van opname van de voorwaarde zou de toezegging van één van de wethouders zijn aan een omwonende. Het is wel heel kort door de bocht en geen probleem oplossend om dan een voorwaarde op te nemen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Klopt het dat evenementenvergunningen nog steeds te laat worden verleend / afgegeven en zo ja, wat is de reden? Verbetering werd toegezegd en wat is de reden dat nog steeds alles niet goed verloopt? Hoe en wanneer wel verbetering?
  2. Klopt het dat het College eenzijdig voorwaarden kan toevoegen als daar om gevraagd wordt door een derde en klopt het dat voor dergelijke voorwaarden niet de aanvrager en de politie om hun oordeel wordt gevraagd? Realiseert het College zich dat organisatoren -als de vergunning enkele dagen voor het evenement wordt toegezonden- geen kant meer op kunnen?
  3. Klopt het dat ook als geen melding gedaan wordt van een evenement, omwonenden die niet bekend zijn met een evenement te horen krijgen “Jammer voor u en volgende keer beter”. Waarom wordt niet direct opgetreden?
  4. Onze fractie wil graag geloven, zoals eerder door de burgemeester werd verwoord, dat op de afdeling waar de evenementen behandeld worden grote druk staat, maar meent ook dat verwacht mag worden dat correct gehandeld wordt en dat dat betekent tijdige afgifte, handelen volgens de regels en niet plotsklaps, zonder dat de aanvrager dat bekend is, bezwarende condities opleggen alleen omdat één van de wethouders aan derden toezeggingen deed die beter niet gedaan hadden kunnen worden. Hoe kan dit laatste worden doorgevoerd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top