skip to Main Content

Vragen aan College inzake noodzaak voor de doorbelasting van retributierechten bij vestiging van opstalrecht voor maatschappelijke instellingen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

19 juli 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake noodzaak voor de doorbelasting van retributierechten bij vestiging van opstalrecht voor maatschappelijke instellingen

Vraag 113 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt geconfronteerd met een aantal vragen over verschuldigde retributierechten bij de vestiging van opstalrecht bij maatschappelijke instellingen en voor gebouwen die niet-commercieel worden aangewend. Voor sportverenigingen is er wel een mogelijkheid om geen retributie te heffen, maar voor de hiervoor genoemde instellingen zou dat niet mogelijk zijn.

Westland Verstandig vindt dat een dergelijke jaarlijkse retributiebijdrage niet gewenst is als het gebruik van het betreffende gebouw van algemeen nut is, dan wel niet-commercieel gebeurt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bereid om alsnog te bezien de mogelijkheden om een retributievrijstelling te geven, dan wel zorg te dragen dat geen retributiebijdrage verschuldigd is bij de vestiging en het hebben van een opstalrecht, dan wel welk recht dan ook binnen de gemeente Westland?
  2. Kan met de betreffende betalers contact worden opgenomen, zulks teneinde te bewerkstelligen dat geen bijdrage meer verschuldigd zal zijn?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top