skip to Main Content

Vragen aan College inzake wegvallen zwembad Westerhonk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

21 juli 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wegvallen zwembad Westerhonk

 

Vraag 118 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt wederom benaderd door familieleden van bewoners van het Westerhonk die zich ernstig ongerust maken over het wegvallen van het zwembad eind van dit jaar. Eerder dit jaar heeft Westland Verstandig daarover vragen gesteld en de wethouder zou contact opnemen met ’s Heeren Loo om te bezien wat er mogelijk is. Uiteraard betreft het geen zwembad wat door de gemeente beheerd wordt, maar het is wel in het belang van Westland dat mogelijkerwijs het zwembad behouden wordt. Circa 400 kinderen maken gebruik van het zwembad en ook is bekend dat mensen van buiten van dat zwembad gebruik maken.

Daarnaast vragen familieleden van de bewoners zich af wat voor werkzaamheden allemaal plaatsvinden op het terrein en wat de plannen zijn van Westerhonk. Daar moet de gemeente ook inzicht in hebben en wellicht is het goed om daarover meer duidelijkheid te geven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Welke resultaten heeft het College geboekt met het overleg met ’s Heeren Loo over het openhouden van het zwembad en kan daarover op korte termijn bericht gegeven worden aan de Raad?
  2. Welke plannen zijn er op het terrein van ’s Heeren Loo en kunnen deze meer bekend gemaakt worden ofwel door de gemeente ofwel door ’s Heeren Loo, zodat familieleden van bewoners die daar wekelijks meerdere keren komen, zich niet steeds hoeven af te vragen wat er gaat gebeuren op het terrein van Westerhonk?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top