skip to Main Content

Vragen aan College inzake algemene onderhoudstoestand van trottoirs en fietspaden in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

29 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake algemene onderhoudstoestand van trottoirs en fietspaden in Westland baart steeds meer zorgen

 

Vraag 829 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt in haar Burgerkantoren frequent bezocht door mensen die concrete klachten hebben over de situatie waarin fietspaden en trottoirs zich bevinden in Westland. Ongelijk, slecht onderhouden, gaten en tegels die mensen doen struikelen. Ook mensen met een beperking hebben daar soms grote problemen van en recent zijn wederom een aantal nieuwe gevallen gemeld waarbij sprake is van struikelen met de nodige kwetsuren als gevolg.

Eerdere vragen, ook van andere fracties, heeft het College steeds beantwoord met de stelling dat op termijn onderhoud zal gaan plaatsvinden. Dit geldt zowel voor Kruisbroek, het centrum van Naaldwijk, bepaalde gedeelten van
’s-Gravenzande en Monster. Dit gaat eigenlijk niet langer meer en eigenlijk zou nu bij voorrang de situatie opgelost moeten worden. De gemeente moet in ieder geval zorgen dat het openbaar gebied op orde is. Daar zou de prioriteit moeten liggen. Ook voldoen de trottoirs en fietspaden niet aan het onderhoudsniveau zoals dat in de gebiedsgerichte plannen is aangegeven, althans dat kan niet zo zijn omdat dan in de gebiedsgerichte plannen uitgegaan wordt van gevaarlijke situaties.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer is het College nu van plan om eindelijk eens kordaat en Westlandbreed de trottoirs en fietspaden op orde te brengen zodat onze inwoners veilig daarover kunnen lopen en fietsen?
  • Is het mogelijk om bepaalde onderhoudsplannen die nu pas op termijn uitgevoerd worden, te versnellen en zorg te dragen dat dit jaar nog een en ander wordt afgewerkt?
  • Is het mogelijk om eventueel in de volgende jaren begrote gelden voor dat onderhoud naar dit jaar te verleggen zodat in de toekomstige jaren wellicht minder geld nodig is?
  • Is het ook niet zo dat door geen onderhoud nu te plegen zoals hiervoor is aangegeven, het alleen maar duurder wordt als er wel onderhoud gepleegd gaat worden? Kan dat ook door het College in beeld gebracht worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top