skip to Main Content

Vragen aan het College inzake gevolg geven geconstateerde correcte lozing

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gevolg geven geconstateerde correcte lozing

Vraag 340 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal inwoners van De Lier aan de Oostbuurtseweg die een schrijven van de gemeente gehad hebben dat zij ten onrechte water loosden op het riool. Na een zogenaamde rookmeldingsproef bleek dat er geen overtredingen plaatsvonden. Dat is hen ook bericht. Desalniettemin ontvangen zij toch een verzoek om te verklaren “hiermee verklaar ik dat alle overtredingen ongedaan zijn gemaakt”. Van overtreding was echter geen sprake. Terecht weigeren bewoners een dergelijke verklaring terug te zenden. Pogingen om dit met de gemeente bespreekbaar te maken mislukken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande verklaring normaal, ook als eerder geconstateerd is dat geen sprake is van overtredingen?
  • Hoe wordt in dit soort kwesties gehandeld? Eerst het vermoeden van overtreding, vervolgens onderzoek en als dan blijkt dat er geen overtreding plaatsvindt, wordt dan altijd gebruik gemaakt van de hiervoor genoemde verklaring die dan teruggestuurd moet worden naar de gemeente?
  • Als dat het proces is, is het dan niet goed om een nieuwe verklaring te maken waarbij wordt geconstateerd dat er geen sprake is van overtredingen en uiteraard behoeven de bewoners daar zelf niets over terug te zenden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top