skip to Main Content

Vragen aan College inzake goed plan West-Friesland voor huisvesting arbeidsmigranten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

31 december 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake goed plan West-Friesland voor huisvesting arbeidsmigranten

 

Vraag 813 2018-2022

bijlage artikel 42-vraag 813 artikel Greenity

Edelachtbaar College,

Bijgaand artikel stond in het laatste nummer van Greenity en bevat een plan voor een park voor huisvesting arbeidsmigranten. De Westfriese Bedrijven Groep wil een park compleet met voorzieningen als winkels, bioscoop en sporthal. Dit komt overeen met het idee wat Westland Verstandig al jaren heeft om op het ABC-terrein bij de Horti Campus of een plek in Westland een dergelijk park te creëren. Diverse argumenten in het artikel slaan de spijker op de kop. “Het Centerparcs voor arbeidsmigranten” lijkt in ieder geval voor de korte termijn een gedegen oplossing te zijn. Wellicht kunnen we een dergelijk idee ook ontwikkelen voor starters en spoedzoekers. Dit zou toch op eenvoudige wijze gerealiseerd kunnen worden, al of niet tijdelijk, op gronden zoals hiervoor genoemd of gronden in de Westlandse Zoom en die voorlopig nog niet ontwikkeld gaan worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om een “Centerparcs voor arbeidsmigranten” snel te gaan onderzoeken samen met de woningcorporaties en eventueel ontwikkelaar of de partners in ONW/Westlandse Zoom?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top