skip to Main Content

Vragen aan College inzake Nog een onveilige verkeerssituatie bij Maasdijk en de afrit naar het dorp vanaf de Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

7 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Nog een onveilige verkeerssituatie bij Maasdijk en de afrit naar het dorp vanaf de Maasdijk

Vraag 123 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie stelde het rapport onveilige verkeerssituaties in Westland op naar aanleiding van meldingen zoals deze bij het Westland Verstandig meldpunt binnenkwamen vanaf eind 2022. We zonden het rapport met aanbevelingen toe aan de Griffie om het ter bespreking met de Wethouder te agenderen voor de Cie Ruimte.

Inmiddels komen nieuwe meldingen binnen waaronder het te hard doorrijden vanaf de Maasdijk naar de onderweg en daarmee een zeer onveilige verkeerssituatie creërend. Daar moet op korte termijn iets aan de gedaan worden. Niet alleen betere handhaving maar wellicht een aanpassing waardoor hard rijden niet meer mogelijk is. Eerder werd een smiley geplaatst maar die werkt niet meer.

Vragen:

  • Is vorenstaande situatie uw College bekend en welke concrete maatregelen kunnen genomen worden om een eind te maken aan de huidige verkeersonveilige situatie?
  • Is het College / Wethouder in staat en bereid om ook deze kwestie te bespreken tijdens de Cie vergadering waarin het rapport onveilige verkeerspunten Westland besproken wordt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top