skip to Main Content

Vragen aan College inzake Over meer gerichte dienstverlening vanuit de Gemeente

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

7 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Over meer gerichte dienstverlening vanuit de Gemeente

Vraag 122 2022-2026

Edelachtbaar College,

In het coalitieakkoord “Aan de slag. Voor Westland” is een van de belangrijkere punten de meer gerichte dienstverlening aan onze inwoners / ondernemers / verenigingen: in het akkoord worden onder meer genoemd zaken “niet moeilijker maken dan nodig” en “als Gemeente zelf de regie houden en zo min mogelijk gemeentelijke taken uitbesteden aan externen”, en “afgifte van meerjarige vergunningen om het initiatiefnemers gemakkelijker te maken”. Westland Verstandig wil weten hoe het met de effectuering van deze punten staat. Duidelijk was de roep in het coalitieakkoord om een andere nieuwe werkwijze! Onze fractie krijgt nog steeds klachten over veel te stroperige, te ingewikkeld gemaakte procedures om een vergunning / toestemming van de Gemeente te krijgen, de rol van externe adviseurs zoals de Omgevingsdienst Haaglanden die veelvuldig te veel onnodige en overbodige eisen en onderzoeken wenst die voor de betreffende aanvrage niet nodig en niet opportuun lijken. Onze verenigingen die toch nog steeds jaarlijks vergunningen moeten aanvragen die dan ook nog veelvuldig te laat worden afgegeven, nadat ook vaak weer overbodige eisen / verzoeken vervuld moesten worden.

Natuurlijk moet ook de Gemeente zich aan de Wet houden maar de indruk bestaat dat de Gemeente niet het gezond boerenverstand volgt maar steeds de meest vergaande wettelijke eisen wenst te volgen ook als deze strikt genomen niet gelden omdat alleen sprake is van een tijdelijke vergunning of een vergunning die al vele malen eerder is verstrekt.

Vragen:

  • Is het College het met Westland Verstandig eens dat op korte termijn merkbaar zou moeten worden hetgeen in het coalitieakkoord op pag. 13 is aangegeven en dat de werkwijze nog niet voldoende is aangepast?
  • Wat gaat het College verder doen op korte termijn aan de werkwijze en houding van de Gemeente zodat niet alles moeilijker gemaakt wordt dan nodig, geen onnodige eisen worden gesteld en ook het inschakelen bij aanvragen van inwoners / ondernemers van de Omgevingsdienst Haaglanden wordt teruggedrongen en onze medewerkers meer zelf kunnen afdoen?
  • Welke maatregelen gaat het College nemen om te bewerkstelligen dat direct bij een aanvrage van een inwoner / ondernemer duidelijk gemaakt wordt welke eisen / onderzoeken nodig zijn zodat het steeds weer stellen van aanvullende eisen niet gebeurt?
  • Welke concrete plannen heeft het College om intern een andere wind te laten waaien waardoor de goed doordachte uitgangspunten van het coalitieakkoord worden uitgevoerd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top