skip to Main Content

Vragen aan College inzake Uitvoering subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

4 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Uitvoering subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen

Vraag 121 2022-2026

Edelachtbaar College,

De Raad heeft op initiatief van de fracties van Westland Verstandig, GBW en VVD de subsidie voor inwoners die duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning wilden treffen, ingevoerd. Na enkele dagen was het maximumbedrag van 1 miljoen euro’s al aangevraagd. De motie van Westland Verstandig de bij onze inwoners zeer geliefde regeling uit te breiden met nog eens 1 miljoen euro’s werd alleen door Westland Verstandig gesteund. De eenmalige financiering van de extra 1 miljoen kon erg eenvoudig kunnen plaatsvinden uit het (onverwachtse) zeer positieve resultaat over 2022 (8.5 miljoen toevoeging aan de algemene reserve) vond Westland Verstandig. Andere partijen spraken echter over cadeautjes voor onze inwoners. Westland Verstandig vindt dat enkel op deze wijze de Gemeente iets kan doen aan hogere lasten bij onze inwoners door oplopende energieprijzen. Ook wordt door de Gemeente iets gedaan aan verduurzaming en levert ze een prikkel voor onze inwoners om duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning te treffen. De volgende vragen:

  • Hoeveel aanvragen zijn ingediend, toegekend en afgewezen en hoeveel procedures lopen er?
  • Welk bedrag is gemoeid tot nog toe en kan het College een overzicht geven van de al uitbetaalde bedragen, de bedragen die wel aangevraagd zijn en nog in procedure zijn en de bedragen die uiteindelijk toch niet toegekend worden? Is het bedrag van 1 miljoen euro’s aan de uitvoering besteed?
  • Blijkbaar worden aanvragen geweigerd in die gevallen waarin sprake is van een agrarische bedrijfswoning of een voormalige agrarische bedrijfswoning terwijl in de verordening deze categorie niet wordt uitgezonderd. Waarop baseert het College deze weigeringen en kan dat worden teruggedraaid?
  • Bij de vaststelling van de verordening heeft het College toegezegd dat ruim zou worden omgegaan als al voor de inwerkingtreding van de verordening de duurzaamheidsinvestering gedaan was. Houdt het College daar wel rekening mee?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top