skip to Main Content

Vragen aan College inzake onderhoudssituatie algemene begraafplaats Beukenhage in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

23 januari 2020

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onderhoudssituatie algemene begraafplaats Beukenhage in ‘s-Gravenzande

 

Vraag 826 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt de laatste weken berichten binnen over de onderhoudssituatie van de begraafplaats Beukenhage in ‘s-Gravenzande. Achter de aula is de onderhoudssituatie erg slecht en ook achter het witte gebouw. Voorts zijn de paden op het oude deel ongelijk en ligt het openbare deel voor de graven erg ongelijk door verzakkingen en het afgesproken onderhoudsniveau in de gebiedsgerichte plannen wordt zeker niet gehaald. Degenen die het melden wijzen op de veel betere situatie in het verleden toen er één beheerder was die het onderhoud bijhield. Meldingen over de onderhoudssituatie worden niet opgevolgd door het verrichten van het normale onderhoud.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke controle voert het College uit op het correct uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden door degenen aan wie de werken op de begraafplaats zijn uitbesteed?
  • Is het College het met vorenstaande eens en waarom wordt naar aanleiding van meldingen niet direct ingegrepen en wordt niet aan de aanbestede aannemer een en ander doorgegeven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top