skip to Main Content

Vragen aan College inzake wie maakt keuze in voor wie gebouwd wordt in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

22 januari 2020

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wie maakt keuze in voor wie gebouwd wordt in Westland

 

Vraag 825 2018-2022

Edelachtbaar College,

In Westland is al jaren een dringende behoefte aan passende en goedkope woningen voor starters, senioren, spoedzoekers en arbeidsmigranten. De steeds langer wordende wachtlijsten tonen aan dat het tot nog toe gevoerde beleid niet het gewenste resultaat oplevert. Er zijn inmiddels meer dan schrijnende tekorten en er wordt veel gepraat met mooie worden, maar weinig concreets gedaan. Het niet halen van de gewenste jaarlijkse toename van sociale woningen is daar ook het bewijs van. Ook dit College heeft slappe knieën als het gaat om het opleggen aan ontwikkelaars van de minimale hoeveelheid te bouwen sociale woningen.

Erger is dat het College ook in “eigen“ plannen de sociale woningen niet bouwt. Recent voorbeeld is de overeenkomst nieuwbouw op de plek waar nu het gemeentehuis ‘s-Gravenzande staat of de ontwikkelingen door de Westlandse Zoom waarvan de gemeente 50% eigenaar is. Geen sociale woningen dus. De gemeente weigert zelf het goede voorbeeld te geven. De wooncorporaties klagen dat de gemeente de bouwgrond te duur wil verkopen en dus kunnen ze geen kant op met sociale bouw.

Westland Verstandig meent dat nu eindelijk eens voortvarend gewerkt moet worden aan bijv. starterswoningen. Ineens zoemt rond dat in De Lier een Polenhotel gebouwd gaat worden met wel 600 bedden. Westland Verstandig meent dat het beter is om eerst te bekijken of op die plek niet beter starterswoningen voor onze jongeren gebouwd kunnen worden. Dat kan dan op een goedkope snelle wijze. Zo worden elders in Nederland ook goedkope duurzame nieuwbouwwoningen gerealiseerd (met alles erin: badkamer, keuken, toilet). Die woningen worden in 5 dagen gebouwd. Ook een complex zoals nu in aanbouw is bij Elsenbosch in Naaldwijk toont aan dat de bouw snel kan plaatsvinden. Eventueel het beheer overlaten aan één van onze woningcorporaties. Dat betekent dat het College van locatie tot locatie afwegingen moet maken tussen de diverse doelgroepen (Westlandse starters, Westlandse senioren, Westlandse spoedzoekers, arbeidsmigranten, statushouders). Het lijkt erop dat nu het College enkel oog en oor heeft voor de laatste doelgroepen: arbeidsmigranten en statushouders in vrijkomende sociale woningen. Dat moet niet zo zijn. De problematiek van onze starters, senioren en spoedzoekers is minstens zo groot als die van de arbeidsmigranten en statushouders. Wellicht worden alleen plannen bedacht voor arbeidsmigranten omdat de uitzendbureaus en LTO (glastuinbouw Nederland) een sterkere lobby hebben richting dit College. Daardoor lijkt het alsof alleen de arbeidsmigrantenhuisvesting een probleem is. Dat is dus niet  zo. Ook met LPF in dit College worden de statushouders nog steeds bij voorrang  geplaatst in sociale huurwoningen. De oplossing van Midden-Delfland -tijdelijke woningen voor statushouders die daarvoor gebouwd worden- wordt door uw College niet gevolgd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met het mogelijke plan voor de huisvesting van 600 arbeidsmigranten in De Lier?
  • Waarom zijn die plannen wel in kleine kringen binnen de Raad bekend, maar niet bij met name de oppositiepartijen?
  • Is het College bereid om als die plannen er zijn de huisvesting niet voor arbeidsmigranten, maar primair voor de andere doelgroepen te bestemmen of een mix toe te passen?
  • Het College kan daarin -wat gehuisvest kan worden- sturen. Is het College het met Westland Verstandig eens dat sturing kan en dient plaats te vinden en dat alle doelgroepen moeten kunnen profiteren van deze plannen?
  • Is het College het met Westland Verstandig eens dat vrij goedkoop en snel woningen gerealiseerd kunnen worden voor alle doelgroepen op bijv. zo een locatie in De Lier?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat enkel door een benadering als hiervoor beschreven op een doeltreffende wijze op korte termijn iets gedaan kan worden aan o.m. het startershuisvestingsprobleem en dat het niet fair is jegens die groep om enkel zichtbare inzet te plegen voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top