skip to Main Content

Vragen aan College inzake onvoldoende openbaar vervoer in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

30 november 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake onvoldoende openbaar vervoer in Westland

 

Vraag 036 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt diverse berichten binnen over het onvoldoende zijn van het openbaar vervoer in Westland. Bushaltes te ver van woningen en woonwijken, te weinig bushaltes, niet overdekte bushaltes en nog steeds de slechte situatie in Monster waar de bussen nog steeds rondom Monster rijden.

Schril contrast daartegen zijn de berichten in de pers dat voor € 4.8 miljard een injectie gegeven wordt aan het openbaar vervoer in Zuid-Holland, waarbij onder andere Rijswijk een buitenstation voor het railvervoer krijgt, Schiedam Kethel een nieuw treinstation, in Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark nieuwe haltes komen, terwijl Westland in het geheel niet in het verhaal voorkomt. De betreffende gemeenten laten zich erop voorstaan dat zij een grote inspanning hebben verricht bij de Provincie en de Metropoolregio om dit in hun gemeente gerealiseerd te krijgen. Westland ontbreekt op dit podium.

Waarom weet de Raad niets af van dit soort injecties aan het openbaar vervoer Zuid-Holland en waarom wordt de gemeente Westland hierin niet betrokken en krijgen wij steeds te horen dat er geen geld is om het openbaar vervoer van en naar onze gemeente te verbeteren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om voortaan wel deugdelijke informatie aan de Raad te verstrekken, zodat we tijdig kunnen ingrijpen en ook dat het College zelf actie onderneemt om in aanmerking te komen voor verbetering van het openbaar vervoer als daar bij de Provincie dan wel de Metropoolregio mogelijkheden voor zijn?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top