skip to Main Content

Vragen aan College inzake ophalen huisafval Emmastraat Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

2 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake ophalen huisafval Emmastraat Monster

Vraag 039 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Emmastraat aan de zijde van het industrieterrein Vlotlaan in Monster. Blijkbaar worden aan die zijde nog steeds de buitengebiedbepalingen aangehouden voor het ophalen van afval. Het plastic dient men te doen in een aparte bak en het restafval ook. Aan de overzijde van de Emmastraat wordt alles in één bak gegooid. Dat betekent dat er dubbele verkeersbewegingen gemaakt moeten worden door de ophalers.

Het lijkt de betreffende bewoners aan de zijde van de Vlotlaan meer in de lijn liggend om aan te sluiten bij de overzijde, zodat maar één ophaalbeurt dient te geschieden. Dit zal kostenbesparend werken en de duidelijkheid vergroten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om te bezien of de Emmastraat in Monster op gelijke wijze behandeld kan worden zodat kosten en onnodige verkeersbewegingen kunnen afnemen?
  • Zijn er in Westland nog meer van dit soort situaties waar eventueel correcties dienen plaats te vinden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top