skip to Main Content

Vragen aan College inzake vergunning Hertenlaan 2 Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

19 februari 2020

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vergunning Hertenlaan 2 Honselersdijk

 

Vraag 846 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Inmiddels komt bij onze fractie binnen het bericht dat op 92 meter afstand van de woning Hertenlaan 2 zich bevindt Hofstraat 11 en daar is al een gebruiksfunctie kamergewijze verhuur voor verleend. De afstand zoals die in het collegebesluit genoemd wordt van “niet kleiner dan 100 meter” klopt dan ook niet.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is dit nog voor het College aanleiding om de vergunning weer in te trekken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top