skip to Main Content

Vragen aan College inzake zijwegen Molenstraat Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

30 mei 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake zijwegen Molenstraat Monster

 

Vraag 084 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie is al diverse malen benaderd door inwoners van Monster die op het navolgende probleem stuiten.

De Molenstraat in Monster tussen de molen en de Burgemeester Kampschöerstraat is sowieso slecht bestraat, maar er gebeuren diverse malen per maand zelfs ongevallen doordat aan rechts opkomend verkeer uit de zijwegen geen voorrang gegeven wordt en degene die uit die zijwegen komt er wel op rekent dat hij voorrang heeft. Dit is een onwenselijke situatie en in feite zou de Molenstraat voorrang gegeven dienen te worden ofwel een en ander dient veel duidelijker te worden aangegeven door bebording.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om de situatie in de Molenstraat te bezien en maatregelen te nemen dat ongevallen ten gevolge van het geen voorrang geven van één van de zijwegen niet meer gebeuren door ofwel de verkeerssituatie te wijzigen en de Molenstraat tot voorrangsweg te bestempelen, ofwel met bebording heel duidelijk aan te geven dat die zijwegen voorrang hebben?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top